Wręczenie Nagród Magellana 18 maja

Redakcja „Magmagellanazynu Literackiego KSIĄŻKI” już po raz dziewiąty przyzna doroczne Nagrody Magellana.

Ideą konkursu jest wyróżnianie wydawców wartościowych publikacji, rozbudzających pasję podróżowania oraz wychowujących nowe pokolenia globtroterów.

Jury przyznano również nagrodę specjalną dla podróżników którzy swą postawą kreuje modę na podróżowanie, rozbudza wrażliwość na piękno – w przyrodzie i w drugim człowieku – i zachęca do pielęgnowania w sobie uważności.

Po raz pierwszy zostanie ogłoszona nowa nagroda – Próg – ustanowiona przez magazyn podróżniczy „Kontynenty”, przyznawana przez kapitułę Nagród Magellana.

Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się 18 maja o godz. 14.30, w trakcie Warszawskich Targów Książki (sala Londyn B).

Serdecznie zapraszamy!

Patronat medialny nad Nagrodą Magellana sprawują: kontynentylogo czerwone 300 dpi

logo_podroze

 

 

Kolejna edycja Nagród Magellana

magellan

„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” ogłasza dziewiątą edycję konkursu na najlepsze przewodniki turystyczne i publikacje kartograficzne 2016 roku.

Publikacje turystyczne w konkursie rozpatrywane będą w dwunastu kategoriach:

przewodnik tekstowy,

przewodnik ilustrowany,

przewodnik kieszonkowy,

przewodnik dla aktywnych,

atlas turystyczny,

mapa i plan turystyczny,

książka podróżnicza,

album,

przewodnik dla dzieci

przewodnik mobilny

książka reportażowa

przewodnik kulinarny.

Laureat trzynastej kategorii – Wydarzenie Roku – wyłaniany jest spośród propozycji zgłaszanych przez członków jury.

Laureaci Nagrody Magellana zostaną uhonorowani statuetkami oraz dyplomami w trakcie Warszawskich Targów Książki.

Nagroda Magellana (nagroda główna w konkursie na „Najlepsze publikacje turystyczne”) została powołana w 2008 roku w celu uhonorowania najbardziej wartościowych publikacji turystycznych (przewodników, albumów, map, atlasów itp.). Życzeniem organizatorów jest, aby przyznawane nagrody były nie tylko wyróżnieniem dla najlepszych publikacji, lecz także ważną informacją handlową dla dystrybutorów, a przede wszystkim wskazówką dla samych turystów, którym coraz trudniej dokonać właściwego wyboru spośród kilkunastu tytułów poświęconych tym samym destynacjom.

Wydawcy mogą już nadsyłać zgłoszenia, dołączając po trzy egzemplarze każdej publikacji na adres: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, ul. Mazowiecka 6/8 p. 416, 00-048 Warszawa.  Koszty uczestnictwa w konkursie wynoszą 150 zł + VAT od każdego zgłoszonego tytułu. W przypadku zgłoszenia przez dane wydawnictwo więcej niż pięciu tytułów, za każde kolejne zgłoszenie opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + VAT. Termin zgłaszania publikacji upływa 15 lutego.

formularz_zgloszeniowy

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.
Można go pobrać tutaj: regulamin-konkursu

Kontakt z organizatorem konkursu:

Ewa Zając
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416
00-048 Warszawa
e-mail: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

 

REGULAMIN KONKURSU „Najlepsze publikacje turystyczne 2016 roku”
1.    Postanowienia ogólne
Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Analiz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084833,  NIP 5252229696, kapitał zakładowy 122 500,00 zł., zwaną dalej Organizatorem.
2.    Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie (statuetki, dyplomy) jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
3. Czas trwania Konkursu
Konkurs będzie trwał w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 15 lutego 2017 roku.
III. Przedmiot konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych publikacji turystycznych wydanych w 2016 roku. Nagrody przyznane zostaną w trzynastu kategoriach:
1. Przewodnik tekstowy
2. Przewodnik ilustrowany
3. Przewodnik dla aktywnych
4. Przewodnik kieszonkowy
5. Atlas turystyczny
6. Mapa i plan turystyczny
7. Książka podróżnicza
8. Album
9. Przewodnik mobilny
10. Przewodnik dla dzieci
11. Książka reportażowa
12. Przewodnik kulinarny
13. Wydarzenie roku

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1.    W konkursie mogą brać udział Wydawnictwa, które pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2016 roku wydały publikację należącą do kategorii 1-10, o których mowa w pkt. III. Laureat jedenastej kategorii – „Wydarzenie roku” – wyłoniony zostanie spośród propozycji zgłoszonych przez członków jury.
2.    Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2017 roku.
3.    Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest:
– dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
–  dostarczenie 3 egzemplarzy zgłaszanej publikacji,
– uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł + VAT za 1 zgłaszany tytuł. W przypadku zgłoszenia przez dane Wydawnictwo więcej niż pięciu tytułów, za każde kolejne zgłoszenie opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + VAT.
4.    Wpłaty należy dokonać na konto Biblioteki Analiz Sp. z o.o.:
55 1020 1156 0000 7302 0008 4921
Jedno zgłoszenie obejmuje jeden tytuł publikacji turystycznej.

Wydawca może dostarczyć dowolną liczbę zgłoszeń, spełniając przy tym warunki, o którym mowa w pkt. IV ust. 3.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: Biblioteka Analiz sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8
p. 416, 00- 048 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą publikację turystyczną”.

Egzemplarze książek dostarczone na potrzeby Konkursu nie podlegają zwrotowi.

Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu, jego akceptacją, a także zobowiązaniem jego przestrzegania.

Komisja Konkursowa
1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2.    W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Nagrody
1.    Laureatami konkursu są Wydawnictwa, nakładem których ukazały się tytuły wyróżnione przez jury Konkursu.
2.    W poszczególnych kategoriach przyznana zostanie jedna nagroda główna.
3.    Jedno Wydawnictwo może zdobyć więcej niż jedną nagrodę.
4.    Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w maju 2016 roku. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5.    Wyniki Konkursu zostaną rozesłane do mediów, będą dostępne na stronie https://najlepszeprzewodniki.wordpress.com/ oraz opublikowane w miesięczniku „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 4/2017 i dwutygodniku „Biblioteka Analiz”.

Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy przesyłać w formie pisemnej do Organizatora na jego adres. Reklamacja powinna być szczegółowo opisana i uzasadniona. Przesłać ją należy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń reklamującego, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa
2.    Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3.    W przypadku braku akceptacji przez dane Wydawnictwo stanowiska Komisji Konkursowej, może ono dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
4.    Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu https://najlepszeprzewodniki.wordpress.com/ Aktualny Regulamin Konkursu będzie również dostępny w siedzibie Organizatora.
6.    Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://najlepszeprzewodniki.wordpress.com/

Podróżowniki Wydarzeniem Roku

kobusJuż po raz ósmy redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała nagrody dla najlepszych przewodników, książek podróżniczych, map i atlasów. W tegorocznej edycji przyznano 15 nagród głównych i osiem wyróżnień. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych tytułów królują zdecydowanie publikacje polskich autorów.

– Dzięki naszym „Podróżownikom”, które są połączeniem przewodnika i kreatywnego pamiętnika, każdy młody czytelnik staje się jednocześnie autorem. Nie ma nigdy dwóch takich samym książek. Wytrwale pracujemy nad tym, by kolejne pokolenia chciały sięgać po książki, chciały podróżować, tworzyć piękny świat i go poznawać – mówiła Anna Kobus, odbierając wraz z mężem Krzysztofem Nagrodę za Wydarzenie Roku 2015.

Nagrodę specjalną dla podróżnika, który swą postawą kreuje modę na podróżowanie, rozbudza wrażliwość na piękno – w przyrodzie i w drugim człowieku – otrzymał Michał Książek, autor znakomitej książki „Droga 816” oraz reportażu „Jakuck. Słownik miejsca”, a także tomiku poezji „Nauka o ptakach”.


– Przewodników turystycznych nie kupuje się patrząc na nazwisko autora, ale chciałem zaznaczyć, że ci autorzy istnieją i bardzo lubią swoją pracę – podkreślał Krzysztof Dopierała, autor nagrodzonego przewodnika „Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam. Słodko-pikantne Indochiny” (Bezdroża).

– Jesteśmy chyba jedynym polskim wydawcą, który publikuje w języku francuskim i sprzedaje na obcym rynku i to z dużym powodzeniem – mówił z kolei Rafał Tyksiński z ExpressMap, odbierając nagrodę kategorii przewodnik kieszonkowy za „Londres. Pocket explore! Guide”.

– Poradnik jest efektem ponad 40 lat moich doświadczeń podróżniczych. Cieszę się, że dzięki wydawnictwu Bezdroża inni się uczą nie na swoich a na moich błędach, czemu miał służyć ten poradnik – wyznała Monika Witkowska, nagrodzona za poradnik „Z plecakiem przez świat. Vademecum podróżnika” (Bezdroża).

Laureatów konkursu wyłoniło jury w składzie: Krzysztof Rąpała (podróżnik, organizator wypraw do Azji) – przewodniczący, Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny miesięcznika „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”), Dariusz Fedor (redaktor naczelny magazynu „Kontynenty”), Łukasz Gołębiewski (prezes zarządu Biblioteki Analiz Sp. z o.o.), Joanna Szyndler (redaktor naczelna miesięcznika „Podróże”), Ewa Tenderenda-Ożóg (zastępca redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”) i Dawid Zaraziński (serwis Dziennik turystyczny.pl).

Zgłaszane przez wydawców publikacje rozpatrywano w trzynastu kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, atlas turystyczny, mapa i plan turystyczny, książka podróżnicza, album, przewodnik kulinarny, przewodnik mobilny, książka reportażowa, poradnik mobilny i wydarzenie roku.

Szczegółowe wyniki konkursu:

W kategorii przewodnik tekstowy nagrodzono dwie publikacje: „Beskid Niski. Od Komańczy do Wysowej”, Witolda Grzesika, Tomasza Traczyka i Bartłomieja Wadasa (Wydawnictwo Sklep Podróżnika) oraz „Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam. Słodko-pikantne Indochiny” Krzysztofa Dopierały (Bezdroża).

Wśród przewodników ilustrowanych konkurencja była w tym roku bardzo duża. Nagrodę ex aequo  przyznano przewodnikom: „Andaluzja i Murcja. Przewodnik 3 w 1”, Piotra Jabłońskiego i Anny Marchlik (ExpressMap) oraz  „Wiedeń. Pascal 360 stopni. Przewodnik i mapa” Beaty i Pawła Pomykalskich (Pascal).

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał „Spacerownik wrocławski 2″ Beaty Maciejewskiej (Agora).

W kategorii przewodnik kieszonkowy nagrodzono „Londres. Pocket explore! Guide” (ExpressMap).

W kategorii przewodnik dla aktywnych nagrodę główną zdobyła „Grecja. Najlepsze trasy dla żeglarzy” Piotra Kasperaszka (Alma Press).

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano trzem publikacjom: „Przewodnik turysty narciarza. 50 tras w polskich górach” Michała Franaszka (Bezdroża),  „Alpy Julijskie t.1” Piotra Nowickiego i Janusza Poręby (Wydawnictwo Sklepu Podróżnika) oraz „Dolomity t.3. Brenta”, Dariusza Tkaczyka (Wydawnictwo Sklepu Podróżnika).

Nagrodą główną w kategorii atlas turystyczny uhonorowano „Polska dla turystów. Atlas samochodowy 1:300 000” (ExpressMap).

W kategorii mapa i plan turystyczny bezkonkurencyjna okazała się mapa trekkingowa  „Lake Garda. Trekking Map” (terraQuest).

Jury wyróżniło w tej kategorii serię pięciu laminowanych rowerowych planów miast: Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław (ExpressMap).

Spośród książek podróżniczych wybór najlepszej okazał się bardzo trudny. Nadesłano bardzo wiele dobrych publikacji, z których zwycięstwo odniosły dwie: „Historie florenckie” Ewy Bieńkowskiej (Fundacja Zeszytów Literackich) i „Dzienniki japońskie. Zapiski z roku Królika i roku Konia” Piotra Milewskiego (Znak).

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała publikacja: „Po Bajkale. Rowerem przez Syberię” Jakuba Rybickiego (Świat Książki).

W kategorii przewodnik kulinarny nagrodę zdobył „Opolski Bifyj” Elżbiety Tomczyk-Miczki i Piotra Mielca (Amistad i Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna).

W kategorii przewodnik mobilny nagrodę główną otrzymała aplikacja mobilna Muzeum Wsi Kieleckiej (Amistad).

Wyróżnienie przyznano aplikacji mobilnej Białowieski Park Narodowy (Amistad).

W kategorii książka reportażowa nagrodę główną otrzymała publikacja „Krym: miłość i nienawiść” Macieja Jastrzębskiego (Bezdroża).

Wyróżnienie w tej kategorii przypadło książce „Zbrodnie na Evereście” Michaela Kodasa w tłum. Katarzyny Babicz (Wydawnictwo Sklepu Podróżnika).

W kategorii poradnik podróżniczy nagrodę zdobyło „Z plecakiem przez świat. Vademecum podróżnika” Moniki Witkowskiej (Bezdroża).

Za Wydarzenie Roku uznano „Podróżowniki” Krzysztofa i Anny Kobusów (MAC Edukacja). To seria książeczek dla dzieci, będąca udanym połączeniem przewodnika i kreatywnego pamiętnika. Obecnie cykl obejmuje sześć tytułów: „Chorwacja”, „Turcja”, „Egipt”, a także „Polska – Pomorze”, „Polska – Warmia i Mazury” oraz „Polska – Tatry i Pieniny”. Wkrótce dostępne będą: uniwersalny „Podróżownik”, „Włochy”, „Grecja” oraz „Karkonosze. Kotlina Kłodzka”. Każda publikacja jest bardzo atrakcyjna graficznie,  zawiera najważniejsze porady dla małego podróżnika, opowieści o zwierzętach i roślinach, ciekawostki kulturowe i geograficzne, opisy najważniejszych atrakcji, zagadki i zadania oraz nalepki, grę planszową i miejsce na własną twórczość. Autorzy zachęcają młodych czytelników do prowadzenia notatek, zapisywania własnych spostrzeżeń.


Anna i Krzysztof Kobusowie – podróżnicy, fotografowie i dziennikarze – od lat przemierzają Polskę i świat wraz ze swymi dziećmi pokazując, że rodzinne podróże są jak najbardziej możliwe. Efektem licznych doświadczeń zebranych podczas wypraw było stworzenie Portalu Małego Podróżnika. Są autorami wielu przewodników i poradników, a za swoją pracę na rzecz popularyzacji rodzinnych podróży otrzymali Nagrodę Magellana (2013 rok).

Jury przyznano również nagrodę specjalną dla podróżnika, który swą postawą kreuje modę na podróżowanie, rozbudza wrażliwość na piękno – w przyrodzie i w drugim człowieku – i zachęca do pielęgnowania w sobie uważności. Nagrodę otrzymał w tym roku Michał Książek, autor znakomitej książki „Droga 816” (Fundacja Sąsiedzi) o pieszej wędrówce wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju drogą nr 816, zwaną „Nadbużanką”, biegnącą wzdłuż granicy Polski z Ukrainą i Białorusią. Autor ma na swoim koncie także publikację  „Jakuck. Słownik miejsca”, która powstała z pasji, fascynacji ludami i językami Jakucji, w której spędził kilka lat.

Fot. Mariusz Piotrowski

Michał Książek jest reporterem, ornitologiem i kulturoznawcą, a także przewodnikiem syberyjskim oraz… poetą. Za debiutancki tomik „Nauka o ptakach” otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2015, był również nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2015 oraz do nagrody w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” 2015.

Nagroda Magellana (nagroda główna w konkursie Najlepsze publikacje turystyczne) została powołana w 2008 roku w celu uhonorowania najbardziej wartościowych publikacji turystycznych (przewodników, albumów, map, atlasów).

Organizatorem konkursu  jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, miesięcznik poświęcony zagadnieniom rynku wydawniczo-księgarskiego, adresowany do wydawców, księgarzy, bibliotekarzy oraz szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką książkową. http://www.facebook.com/magazynliteracki

Patronami medialnymi Nagrody Magellana są:  „Kontynenty”, miesięcznik „Podróże”, podróże.pl, serwis Dziennikturystyczny.pl i serwis Mediteran.pl.

Nagroda Magellana – znamy laureatów

Magellan_2014_stamp

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” już po raz ósmy przyznała doroczne Nagrody Magellana. Ideą konkursu jest wyróżnianie wydawców wartościowych publikacji, wyróżniających się starannością o turystyczną jakość, rozbudzających pasję podróżowania oraz wychowujących nowe pokolenia globtrotterów – miejmy nadzieję, że przyszłych czytelników przewodników.

Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się 19 maja o godz. 15.00, w trakcie Warszawskich Targów Książki (sala Paryż C).

W tegorocznej edycji o nagrody rywalizowało 45 tytułów zgłoszonych przez 20 firm wydawniczych. Laureatów konkursu wyłoniło jury w składzie: Krzysztof Rąpała – przewodniczący, Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny miesięcznika „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”), Dariusz Fedor (redaktor naczelny magazynu „Kontynenty”), Łukasz Gołębiewski (prezes zarządu Biblioteki Analiz Sp. z o.o.), Joanna Szyndler (redaktor naczelna miesięcznika „Podróże”), Ewa Tenderenda-Ożóg (zastępca redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”) i Dawid Zaraziński (serwis Dziennik turystyczny.pl).

Przyznało 15 nagród głównych, 8 wyróżnień i nagrodę specjalną dla podróżnika. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych tytułów królują zdecydowanie publikacje polskich autorów. Organizatorzy mają nadzieję, że tegoroczny werdykt jury będzie ważną informacją handlową dla dystrybutorów, a dla samych podróżujących gwarancją wysokiej turystycznej jakości.

Zgłaszane przez wydawców publikacje rozpatrywano w trzynastu kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, atlas turystyczny, mapa i plan turystyczny, książka podróżnicza, album, przewodnik kulinarny, przewodnik mobilny, książka reportażowa, poradnik mobilny i wydarzenie roku.

Za Wydarzenie Roku uznano „Podróżowniki” Krzysztofa i Anny Kobusów (MAC Edukacja). To seria książeczek dla dzieci, będąca udanym połączeniem przewodnika i kreatywnego pamiętnika. Obecnie cykl obejmuje sześć tytułów: „Chorwacja”, „Turcja”, „Egipt”, a także „Polska – Pomorze”, „Polska – Warmia i Mazury” oraz „Polska – Tatry i Pieniny”. Wkrótce dostępne będą: uniwersalny „Podróżownik”, „Włochy”, „Grecja” oraz „Karkonosze. Kotlina Kłodzka”. Każda publikacja jest bardzo atrakcyjna graficznie,  zawiera najważniejsze porady dla małego podróżnika, opowieści o zwierzętach i roślinach, ciekawostki kulturowe i geograficzne, opisy najważniejszych atrakcji, zagadki i zadania oraz nalepki, grę planszową i miejsce na własną twórczość. Autorzy zachęcają młodych czytelników do prowadzenia notatek, zapisywania własnych spostrzeżeń.

podrozowniki-grafika

Anna i Krzysztof Kobusowie – podróżnicy, fotografowie i dziennikarze – od lat przemierzają Polskę i świat wraz ze swymi dziećmi pokazując, że rodzinne podróże są jak najbardziej możliwe. Efektem licznych doświadczeń zebranych podczas wypraw było stworzenie Portalu Małego Podróżnika. Są autorami wielu przewodników i poradników, a za swoją pracę na rzecz popularyzacji rodzinnych podróży otrzymali Nagrodę Magellana (2013 rok).

W kategorii przewodnik tekstowy nagrodzono dwie publikacje: „Beskid Niski. Od Komańczy do Wysowej”, Witolda Grzesika, Tomasza Traczyka i Bartłomieja Wadasa (Wydawnictwo Sklep Podróżnika) oraz „Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam. Słodko-pikantne Indochiny” Krzysztofa Dopierały (Bezdroża).

Wśród przewodników ilustrowanych konkurencja była w tym roku bardzo duża. Nagrodę ex aequo  przyznano przewodnikom: „Andaluzja i Murcja. Przewodnik 3 w 1”, Piotra Jabłońskiego i Anny Marchlik (ExpressMap) oraz  „Wiedeń. Pascal 360 stopni. Przewodnik i mapa” Beaty i Pawła Pomykalskich (Pascal).

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał „Spacerownik wrocławski 2” Beaty Maciejewskiej (Agora).

W kategorii przewodnik kieszonkowy nagrodzono „Londres. Pocket explore! Guide” (ExpressMap).

W kategorii przewodnik dla aktywnych nagrodę główną zdobyła „Grecja. Najlepsze trasy dla żeglarzy” Piotra Kasperaszka (Alma Press).

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano trzem publikacjom: „Przewodnik turysty narciarza. 50 tras w polskich górach” Michała Franaszka (Bezdroża),  „Alpy Julijskie t.1”, Piotra Nowickiego i Janusza Poręby (Wydawnictwo Sklepu Podróżnika) oraz „Dolomity t.3. Brenta”, Dariusza Tkaczyka (Wydawnictwo Sklepu Podróżnika).

Nagrodą główną w kategorii atlas turystyczny uhonorowano „Polska dla turystów. Atlas samochodowy 1:300 000” (ExpressMap).

W kategorii mapa i plan turystyczny bezkonkurencyjna okazała się mapa trekkingowa  „Lake Garda. Trekking Map” (terraQuest).

Jury wyróżniło w tej kategorii serię pięciu laminowanych rowerowych planów miast: Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław (ExpressMap).

Spośród książek podróżniczych wybór najlepszej okazał się bardzo trudny. Nadesłano bardzo wiele dobrych publikacji, z których zwycięstwo odniosły dwie: „Historie florenckie” Ewy Bieńkowskiej (Fundacja Zeszytów Literackich) i „Dzienniki japońskie. Zapiski z roku Królika i roku Konia” Piotra Milewskiego (Znak).

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała publikacja: „Po Bajkale. Rowerem przez Syberię” Jakuba Rybickiego (Świat Książki).

W kategorii przewodnik kulinarny nagrodę zdobył „Opolski Bifyj” Elżbiety Tomczyk-Miczki i Piotra Mielca (Amistad i Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna).

W kategorii przewodnik mobilny nagrodę główną otrzymała aplikacja mobilna Muzeum Wsi Kieleckiej (Amistad).

Wyróżnienie przyznano aplikacji mobilnej Białowieski Park Narodowy (Amistad).

W kategorii książka reportażowa nagrodę główną otrzymała publikacja „Krym: miłość i nienawiść” Macieja Jastrzębskiego (Bezdroża).

Wyróżnienie w tej kategorii przypadło książce „Zbrodnie na Evereście” Michaela Kodasa w tłum. Katarzyny Babicz (Wydawnictwo Sklepu Podróżnika).

W kategorii poradnik podróżniczy nagrodę zdobyło „Z plecakiem przez świat. Vademecum podróżnika” Moniki Witkowskiej (Bezdroża).

Jury przyznano również nagrodę specjalną dla podróżnika, który swą postawą kreuje modę na podróżowanie, rozbudza wrażliwość na piękno – w przyrodzie i w drugim człowieku – i zachęca do pielęgnowania w sobie uważności. Nagrodę otrzymał w tym roku Michał Książek, autor znakomitej książki „Droga 816” (Fundacja Sąsiedzi) o pieszej wędrówce wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju drogą nr 816, zwaną „Nadbużanką”, biegnącą wzdłuż granicy Polski z Ukrainą i Białorusią. Autor ma na swoim koncie także publikację  „Jakuck. Słownik miejsca”, która powstała z pasji, fascynacji ludami i językami Jakucji, w której spędził kilka lat.

ksiazek (1)

Fot. Mariusz Piotrowski

Michał Książek jest reporterem, ornitologiem i kulturoznawcą, a także przewodnikiem syberyjskim oraz… poetą. Za debiutancki tomik „Nauka o ptakach” otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2015, był również nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2015 oraz do nagrody w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” 2015.

Nagroda Magellana (nagroda główna w konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne”) została powołana w 2008 roku w celu uhonorowania najbardziej wartościowych publikacji turystycznych (przewodników, albumów, map, atlasów). Nagrody główne trafiają do wydawców, nakładem których ukazały się wyróżnione przez jury pozycje. Zdobywcy Nagród Magellana otrzymują statuetki, natomiast wydawcy i autorzy wyróżnionych pozycji – pamiątkowe dyplomy.

Patronami medialnymi Nagrody Magellana są:  „Kontynenty”, miesięcznik „Podróże”, podróże.pl, serwis Dziennikturystyczny.pl i serwis Mediteran.pl.                       

Organizatorem konkursu „Najlepsze publikacje turystyczne” jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, miesięcznik poświęcony zagadnieniom rynku wydawniczo-księgarskiego, adresowany do wydawców, księgarzy, bibliotekarzy oraz szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką książkową. www.facebook.com/magazynliteracki

 

Wręczenie Nagród 19 maja

Serdecznie zapraszamy
Czwartek, 19 maja 2016 roku, godz. 15.00-16.00, sala Paryż C

(w trakcie Warszawskich Targów Książki)

Wręczenie Nagród Magellana
w Konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne 2015 roku” – zaprasza Biblioteka Analiz, wydawca „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”

Magellan_2014_stamp

Nagroda Magellana (nagroda główna w Konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne”) została powołana w 2008 roku w celu uhonorowania najbardziej wartościowych publikacji turystycznych (przewodników, albumów, map, atlasów). Życzeniem organizatorów jest, aby przyznawane nagrody były nie tylko wyróżnieniem dla najlepszych publikacji, lecz także ważną informacją handlową dla dystrybutorów, a również wskazówką dla samych turystów, którym coraz trudniej dokonać właściwego wyboru spośród kilkunastu tytułów poświęconych tym samym destynacjom.
Organizatorem Konkursu „Najlepsze publikacje turystyczne” jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, miesięcznik poświęcony zagadnieniom rynku wydawniczo-księgarskiego, adresowany do wydawców, księgarzy, bibliotekarzy oraz szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką książkową.

Laureatów nagród wyłania jury w składzie: Krzysztof Rąpała (przewodniczący jury), Piotr Dobrołęcki („Magazyn Literacki KSIĄŻKI), Dariusz Fedor („Kontynenty”), Łukasz Gołębiewski (Biblioteka Analiz), Joanna Szyndler („Podróże”), Ewa Tenderenda-Ożóg (Magazyn Literacki KSIĄŻKI), Dawid Zaraziński (Dziennikturystyczny.pl).
Zgłaszane przez wydawców publikacje rozpatrywane są w dwunastu kategoriach konkursowych:
1.    Przewodnik tekstowy
2.    Przewodnik ilustrowany
3.    Przewodnik kieszonkowy
4.    Przewodnik dla aktywnych
5.    Atlas turystyczny
6.    Mapa i plan turystyczny
7.    Album
8.    Przewodniki kulinarny
9.    Przewodnik mobilny
10.    Poradnik podróżniczy
11.    Książka podróżnicza
12.    Książka reportażowa
Laureat trzynastej kategorii – Wydarzenie Roku – wyłaniany jest spośród propozycji zgłaszanych przez członków jury.

Do tej pory Nagrodę Magellana w kategorii Wydarzenie Roku przyznano:
– za 2014 rok: publikacji Kazimierza Nowaka „Kochana Maryś! Listy z Afryki. Tom 1. Libia-Egipt-Sudan” (Sorus).  Listy Kazimierza Nowaka, jednego z największych podróżników XX wieku, który w latach 1931-1936 samotnie przemierzył Afrykę z północy na południe i z powrotem, pracowicie opracował Dominik Szmajda, od lat zafascynowany postacią przedwojennego podróżnika, prezes Fundacji im. Kazimierza Nowaka. „Kochana Maryś!” to znakomite dopełnienie historii afrykańskiego wyczynu Nowaka, opisanego w jego reportażach.
– za 2013 rok: Fundacji Zeszytów Literackich za serię „Podróże”, wyróżniającą się dbałością o kulturę słowa, łączącą literaturę z podróżami, zapraszającą do spoglądania na krajobrazy malowane słowem przez najwybitniejszych twórców, takich jak: Zbigniew Herbert, Paweł Muratow, Claudio Magris, Jerzy Stempowski, Tomas Venclova czy Wojciech Karpiński. Ich relacje z podróży literackich otwierają oczy na świat, kulturę i historię, inspirują do tworzenia własnych ścieżek.
– za 2012 rok: Wydawnictwu Czarne – za odnowienie reportażu literackiego, w istotny sposób przyczyniając się do renesansu zainteresowania gatunkiem w Polsce.
– za 2011 rok: Wydawnictwu Agora za wykreowanie gatunku spacerownik
– za 2010 rok: Wydawnictwu Otwarte za wprowadzenie serii podróżniczej „Otwarte na świat”
za 2009 rok: Wydawnictwu Naukowemu PWN „za wprowadzenie na polski rynek wydawniczy serii Rough Guides”
– za 2008 rok: Wydawnictwu Naukowemu PWN „za wejście na rynek marki Global PWN”

Nagrody główne w Konkursie (przyznawane w każdej z trzynastu kategorii) trafiają do wydawców, nakładem których ukazały się wyróżnione przez jury pozycje. Zdobywcy Nagród Magellana otrzymują statuetki, natomiast wydawcy i autorzy wyróżnionych pozycji – pamiątkowe dyplomy.

W ramach Konkursu przyznawane są również nagrody specjalne dla podróżników, którzy wytrwale kreują modę na podróżowanie. W historii Nagrody Magellana takie wyróżnienia trafiły do: Olgierda Budrewicza, Elżbiety Dzikowskiej, Dariusza Jędrzejewskiego, Marka Kamińskiego, Wojciecha Karpińskiego, Anny i Krzysztofa Kobusów, Piotra Kraśki, Beaty Pawlikowskiej, Andrzeja Stasiuka, Moniki Witkowskiej, Martyny Wojciechowskiej.

Patronami medialnymi Konkursu są: „Kontynenty”, miesięcznik „Podróże”, podróże.pl, serwis Dziennikturystyczny.pl, Mediteran.pl.

Ósma edycja Nagród Magellana

magellan

„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” ogłasza ósmą edycję konkursu na najlepsze przewodniki turystyczne i publikacje kartograficzne 2015 roku.

Publikacje turystyczne w konkursie rozpatrywane będą w dwunastu kategoriach:

przewodnik tekstowy,

przewodnik ilustrowany,

przewodnik kieszonkowy,

przewodnik dla aktywnych,

atlas turystyczny,

mapa i plan turystyczny,

książka podróżnicza,

album,

przewodnik dla dzieci

przewodnik mobilny

książka reportażowa

przewodnik kulinarny.

Laureat trzynastej kategorii – Wydarzenie Roku – wyłaniany jest spośród propozycji zgłaszanych przez członków jury.

Laureaci Nagrody Magellana zostaną uhonorowani statuetkami oraz dyplomami w trakcie Warszawskich Targów Książki.

Nagroda Magellana (nagroda główna w konkursie na „Najlepsze publikacje turystyczne”) została powołana w 2008 roku w celu uhonorowania najbardziej wartościowych publikacji turystycznych (przewodników, albumów, map, atlasów itp.). Życzeniem organizatorów jest, aby przyznawane nagrody były nie tylko wyróżnieniem dla najlepszych publikacji, lecz także ważną informacją handlową dla dystrybutorów, a przede wszystkim wskazówką dla samych turystów, którym coraz trudniej dokonać właściwego wyboru spośród kilkunastu tytułów poświęconych tym samym destynacjom.

Wydawcy mogą już nadsyłać zgłoszenia, dołączając po trzy egzemplarze każdej publikacji na adres: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, ul. Mazowiecka 6/8 p. 416, 00-048 Warszawa.  Koszty uczestnictwa w konkursie wynoszą 150 zł + VAT od każdego zgłoszonego tytułu. W przypadku zgłoszenia przez dane wydawnictwo więcej niż pięciu tytułów, za każde kolejne zgłoszenie opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + VAT. Termin zgłaszania publikacji upływa 15 lutego.

formularz_zgloszeniowy

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.
Można go pobrać tutaj: Regulamin konkursu

Kontakt z organizatorem konkursu:

Ewa Zając
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416
00-048 Warszawa
e-mail: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31

 

REGULAMIN KONKURSU „Najlepsze publikacje turystyczne 2015 roku”
1.    Postanowienia ogólne
Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Analiz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084833,  NIP 5252229696, kapitał zakładowy 122 500,00 zł., zwaną dalej Organizatorem.
2.    Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie (statuetki, dyplomy) jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
3. Czas trwania Konkursu
Konkurs będzie trwał w okresie od 1 grudnia 2015 roku do 15 lutego 2016 roku.
III. Przedmiot konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych publikacji turystycznych wydanych w 2015 roku. Nagrody przyznane zostaną w trzynastu kategoriach:
1. Przewodnik tekstowy
2. Przewodnik ilustrowany
3. Przewodnik dla aktywnych
4. Przewodnik kieszonkowy
5. Atlas turystyczny
6. Mapa i plan turystyczny
7. Książka podróżnicza
8. Album
9. Przewodnik mobilny
10. Przewodnik dla dzieci
11. Książka reportażowa
12. Przewodnik kulinarny
13. Wydarzenie roku

Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1.    W konkursie mogą brać udział Wydawnictwa, które pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2015 roku wydały publikację należącą do kategorii 1-10, o których mowa w pkt. III. Laureat jedenastej kategorii – „Wydarzenie roku” – wyłoniony zostanie spośród propozycji zgłoszonych przez członków jury.
2.    Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2015 roku.
3.    Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest:
– dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
–  dostarczenie 3 egzemplarzy zgłaszanej publikacji,
– uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł + VAT za 1 zgłaszany tytuł. W przypadku zgłoszenia przez dane Wydawnictwo więcej niż pięciu tytułów, za każde kolejne zgłoszenie opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + VAT.
4.    Wpłaty należy dokonać na konto Biblioteki Analiz Sp. z o.o.:
55 1020 1156 0000 7302 0008 4921
Jedno zgłoszenie obejmuje jeden tytuł publikacji turystycznej.

Wydawca może dostarczyć dowolną liczbę zgłoszeń, spełniając przy tym warunki, o którym mowa w pkt. IV ust. 3.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: Biblioteka Analiz sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8
p. 416, 00- 048 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą publikację turystyczną”.

Egzemplarze książek dostarczone na potrzeby Konkursu nie podlegają zwrotowi.

Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu, jego akceptacją, a także zobowiązaniem jego przestrzegania.

Komisja Konkursowa
1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową.
2.    W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Nagrody
1.    Laureatami konkursu są Wydawnictwa, nakładem których ukazały się tytuły wyróżnione przez jury Konkursu.
2.    W poszczególnych kategoriach przyznana zostanie jedna nagroda główna.
3.    Jedno Wydawnictwo może zdobyć więcej niż jedną nagrodę.
4.    Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w maju 2016 roku. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5.    Wyniki Konkursu zostaną rozesłane do mediów, będą dostępne na stronie https://najlepszeprzewodniki.wordpress.com/ oraz opublikowane w miesięczniku „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 4/2016 i dwutygodniku „Biblioteka Analiz”.

Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy przesyłać w formie pisemnej do Organizatora na jego adres. Reklamacja powinna być szczegółowo opisana i uzasadniona. Przesłać ją należy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń reklamującego, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa
2.    Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3.    W przypadku braku akceptacji przez dane Wydawnictwo stanowiska Komisji Konkursowej, może ono dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
4.    Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu https://najlepszeprzewodniki.wordpress.com/ Aktualny Regulamin Konkursu będzie również dostępny w siedzibie Organizatora.
6.    Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://najlepszeprzewodniki.wordpress.com/

Nagrody Magellana wręczone po raz siódmy

14 maja podczas 6. Warszawskich Targów Książki redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała doroczne Nagrody Magellana – wyróżnienia dla wydawców publikacji turystycznych i kartograficznych, wybijających się starannością o turystyczną jakość, rozbudzających pasję podróżowania oraz wychowujących nowe pokolenia globtrotterów – miejmy nadzieję, że przyszłych czytelników przewodników.

SONY DSC
W tegorocznej edycji przyznano 12 nagród głównych, dwie nagrody specjalne i 15 wyróżnień. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych tytułów królują zdecydowanie publikacje polskich autorów. Organizatorzy mają nadzieję, że tegoroczny werdykt jury będzie ważną informacją handlową dla dystrybutorów, a dla samych podróżujących gwarancją wysokiej turystycznej jakości.

Zgłaszane przez wydawców publikacje rozpatrywano w trzynastu kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, atlas turystyczny, mapa i plan turystyczny, książka podróżnicza, album, przewodnik dla dzieci, przewodnik mobilny, książka reportażowa, przewodnik tematyczny, wydarzenie roku.

Za Wydarzenie Roku 2014 uznano publikację Kazimierza Nowaka „Kochana Maryś! Listy z Afryki. Tom 1. Libia-Egipt-Sudan” (Sorus). To jedno z bardziej pozytywnych zaskoczeń minionego roku.  Listy Kazimierza Nowaka, jednego z największych podróżników XX wieku, który w latach 1931-1936 samotnie przemierzył Afrykę z północy na południe i z powrotem, pracowicie opracował Dominik Szmajda, od lat zafascynowany postacią przedwojennego podróżnika, prezes Fundacji im. Kazimierza Nowaka. „Kochana Maryś!” to znakomite dopełnienie historii afrykańskiego wyczynu Nowaka, opisanego w jego reportażach.

SONY DSC
Dominik Szmajda

– Podróżowanie jest istotą tego, co staram się opisywać, to podróżowanie w przestrzeni, ale też przez czas. To budowanie swoich fundamentów i przyszłości w kulturze – powiedział Wojciech Karpiński, pisarz, historyk sztuki, autor „Pamięci Włoch”, odbierając Nagrodę Specjalną dla podróżników, którzy swą postawą kreują modę na podróżowanie. Laury otrzymał też Dariusz Jędrzejewski, wielki entuzjasta wędrówek i odkrywania uroków naszego kraju.  – Myślę, że dalej będę podróżował, może nie szlakiem patrona nagrody, nie tak daleko, bo jestem przywiązany do polskich dróżek, zakątków i ścieżek – powiedział autor serii „Polska Wzdłuż i Wszerz”.

SONY DSC
Wojciech Karpiński i Dariusz Jędrzejewski

Nagroda główna w kategorii „przewodnik tekstowy”
Dariusz Tkaczyk „Dolomity. t. II. Zachód” (Wydawnictwo Sklepu Podróżnika)

wyróżnienie:
Henry Stedman „Kilimandżaro i Mount Meru” w tłum. Doroty Zakrzewskiej i Roberta Gładysza (Wydawnictwo Sklepu Podróżnika)

Nagroda główna w kategorii „przewodnik ilustrowany”

Magdalena Pinkwart, Sergiusz Pinkwart, Dominik Skurzak „Gambia. Kraina uśmiechu” (Burda NG)

SONY DSC
autorzy „Gambii” – Dominik Skurzak, Magdalena Pinkwart i Sergiusz Pinkwart

wyróżnienia:
•    Piotr Kowalewski, Tomasz Maciejczyk, „Szwajcaria Kaszubska. Cieszyńska Kraina” (Amistad, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”)
•    Tomasz Duda „Norwegia. Przewodnik 3 w 1”(ExpressMap)

Nagroda główna w kategorii „przewodnik kieszonkowy”
Iwona Baturo „Euroregion Beskidy” (Amistad i Stowarzyszenie „Region Beskidy”)

wyróżnienie:
Ewa Serwicka, „Kenia. Travelbook” (Bezdroża)

Nagroda główna w kategorii „przewodnik dla aktywnych”
Anna i Krzysztof Kolbusowie „Polska pełna przygód!” (Burda NG)

SONY DSC
Anna i Krzysztof Kobusowie

wyróżnienie:
Michał Franaszek „Na nartach biegowych w Krakowie i okolicach” (Wydawnictwo Sklepu Podróżnika)

Nagroda główna w kategorii atlas turystyczny

„Polska dla profesjonalistów. Atlas samochodowy 1:200 000” (ExpressMap)

Nagroda główna w kategorii „mapa i plan turystyczny”
„Iceland. Comfort!Map. 1:500 000” (terraQuest)

wyróżnienia:
•    seria górska „Comport! Map&Guide XL”: „Tatry i Zakopane”,  „Bieszczady”, „Karkonosze”, „Beskid Śląski”(ExpressMap)
•    „Polska. Atrakcje turystyczne. 1: 685 000” (ExpressMap)
•    „Podlaski Przełom Bugu. Mapa turystyczna 1: 50 000” (TD Mapy)

Nagroda główna w kategorii w kategorii „książka podróżnicza”

Piotr Strzeżysz „Powidoki” (Bezdroża)

wyróżnienia:
•    Mieczysław Bieniek „Hajer jedzie do Soczi” (Annapurna)
•    Ryszard Szafirski, Klaudia Tasz „Przeżyłem więc wiem. Nieznane kulisy wypraw wysokogórskich” (Annapurna)
•    Łukasz Orbitowski „Zapiski nosorożca. Moja podróż po drogach, bezdrożach i legendach Afryki” (Sine Qua Non)

Nagroda główna w kategorii „album”

ex aequo

•  Paweł Giergoń „Mozaika warszawska. Przewodnik po plastyce w architekturze stolicy 1945-1989” (Muzeum Powstania Warszawskiego)
  Magda i Mirek Osip-Pokrywka „Leksykon zabytków architektury Kresów południowo-wschodnich” (Arkady)

SONY DSC
Magda i Mirek Osip-Pokrywka

wyróżnienia:
•    Bartosz Stróżyński „AntArktyka. Podwodne zauroczenie” (Burda NG)
•    Marzanna Raińska „Dwory Małopolski. Historia i współczesność” (Małopolskie Centrum
Kultury Sokół)

Nagroda główna w kategorii „przewodnik dla dzieci”
Nagrody nie przyznano

Wyróżnienie:

Anna i Marcin Szymczakowie „Tatry z dzieckiem” (Bezdroża)

Nagroda główna w kategorii „przewodnik mobilny”
„Jasło – winne klimaty” (Amistad)

Nagroda główna w kategorii „książka reportażowa”
Piotr Milewski „Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej” (Znak)

SONY DSC
Piotr Milewski

wyróżnienia:
•    Maciej Jastrzębski „Klątwa gruzińskiego tortu” (Bezdroża/Helion)
•    Piotr Bernardyn „Słońce jeszcze nie wzeszło. Tsunami. Fukushima” (Bezdroża/Helion)

W tegorocznej edycji o nagrody rywalizowało 46 tytułów. Laureatów konkursu wyłoniło jury w składzie: Krzysztof Rąpała – przewodniczący, Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny miesięcznika „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”), Łukasz Gołębiewski (prezes Biblioteki Analiz Sp. z o.o.), Joanna Szyndler (redaktor naczelna miesięcznika „Podróże”), Ewa Tenderenda-Ożóg (zastępca redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”) i Dawid Zaraziński (serwis dziennik turystyczny.pl).

Piotr DobrołęckiŁukasz Gołębiewski

Piotr Dobrołęcki i Łukasz Gołębiewski

SONY DSC
Krzysztof Rąpała

Patronami medialnymi Nagrody Magellana są:
„Kontynenty”, „Podróże”, podroze.pl, DziennikTurystyczny.pl, Meditera.pl

Organizatorem konkursu „Najlepsze publikacje turystyczne” jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, miesięcznik poświęcony zagadnieniom rynku wydawniczo-księgarskiego, adresowany do wydawców, księgarzy, bibliotekarzy oraz szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką książkową.

www.facebook.com/magazynliteracki

(et), fot. Łukasz Gołębiewski

Nagroda Magellana – laureatów poznamy 14 maja

magellan

Podczas 6. Warszawskich Targów książki odbędzie się wręczenie Nagród Magellana za najlepsze publikacje turystyczne 2014 roku. Organizator konkursu – Magazyn Literacki KSIĄŻKI – serdecznie zaprasza we czwartek, 14 maja o godz. 14.00 do sali Paryż (poziom 2, Stadion Narodowy w Warszawie).

Nagroda Magellana (nagroda główna w konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne”) została powołana w 2008 roku w celu uhonorowania najbardziej wartościowych publikacji turystycznych (przewodników, albumów, map, atlasów). Życzeniem organizatorów jest, aby przyznawane nagrody były nie tylko wyróżnieniem dla najlepszych publikacji, lecz także ważną informacją handlową dla dystrybutorów, a także wskazówką dla samych turystów, którym coraz trudniej dokonać właściwego wyboru spośród kilkunastu tytułów poświęconych tym samym destynacjom.

Nagrody główne w konkursie (przyznawane w każdej z trzynastu kategorii) trafiają do wydawców, nakładem których ukazały się wyróżnione przez jury pozycje. Zdobywcy Nagród Magellana otrzymują statuetki, natomiast wydawcy i autorzy wyróżnionych pozycji – pamiątkowe dyplomy. Laureaci z ub. roku

W ramach konkursu przyznajemy również nagrody specjalne dla podróżników, którzy wytrwale kreują modę na podróżowanie. W historii Nagrody Magellana takie wyróżnienia trafiły do Moniki Witkowskiej, Martyny Wojciechowskiej, Olgierda Budrewicza, Elżbiety Dzikowskiej, Beaty Pawlikowskiej, Andrzeja Stasiuka, Marka Kamińskiego, Anny i Krzysztofa Kobusów i Piotra Kraśki.

Organizatorem konkursu „Najlepsze publikacje turystyczne” jest miesięcznik „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”.

Patronami medialnymi konkursu są: „Kontynenty”, miesięcznik „Podróże”, podróże.pl, serwis dziennikturystyczny.pl i serwis Mediteran.pl

(et)

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Najlepsze publikacje turystyczne 2014 roku”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Analiz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084833,
  NIP 5252229696, kapitał zakładowy 122 500,00 zł., zwaną dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie (statuetki, dyplomy) jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
 1. Czas trwania Konkursu

Konkurs będzie trwał w okresie od 15 listopada 2014 roku do 15 lutego 2015 roku.

III. Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych publikacji turystycznych wydanych w 2014 roku. Nagrody przyznane zostaną w trzynastu kategoriach:

1. Przewodnik tekstowy
2. Przewodnik ilustrowany
3. Przewodnik dla aktywnych
4. Przewodnik kieszonkowy
5. Atlas turystyczny
6. Mapa i plan turystyczny
7. Książka podróżnicza
8. Album
9. Przewodnik mobilny
10. Przewodnik dla dzieci
11. Książka reportażowa
12. Przewodnik kulinarny
13. Wydarzenie roku

 1. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
 1. W konkursie mogą brać udział Wydawnictwa, które pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku wydały publikację należącą do kategorii 1-10, o których mowa w pkt. III. Laureat jedenastej kategorii – „Wydarzenie roku” – wyłoniony zostanie spośród propozycji zgłoszonych przez członków jury.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2015 roku.
 3. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest:
 1. dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
 2. dostarczenie 3 egzemplarzy zgłaszanej publikacji,
 3. uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł + VAT za 1 zgłaszany tytuł. W przypadku zgłoszenia przez dane Wydawnictwo więcej niż pięciu tytułów, za każde kolejne zgłoszenie opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + VAT.
 4. Wpłaty należy dokonać na konto Biblioteki Analiz Sp. z o.o.:

55 1020 1156 0000 7302 0008 4921

 1. Jedno zgłoszenie obejmuje jeden tytuł publikacji turystycznej.
 2. Wydawca może dostarczyć dowolną liczbę zgłoszeń, spełniając przy tym warunki, o którym mowa w pkt. IV ust. 3.
 3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: Biblioteka Analiz sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8
  p. 416, 00- 048 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą publikację turystyczną”.
 4. Egzemplarze książek dostarczone na potrzeby Konkursu nie podlegają zwrotowi.
 5. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu, jego akceptacją, a także zobowiązaniem jego przestrzegania.

 

 1. Komisja Konkursowa
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 1. Nagrody
 1. Laureatami konkursu są Wydawnictwa, nakładem których ukazały się tytuły wyróżnione przez jury Konkursu.
 2. W poszczególnych kategoriach przyznana zostanie jedna nagroda główna.
 3. Jedno Wydawnictwo może zdobyć więcej niż jedną nagrodę.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w maju 2015 roku. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Wyniki Konkursu zostaną rozesłane do mediów, będą dostępne na stronie https://najlepszeprzewodniki.wordpress.com/ oraz opublikowane w miesięczniku „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 4/2015 i dwutygodniku „Biblioteka Analiz”.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy przesyłać w formie pisemnej do Organizatora na jego adres. Reklamacja powinna być szczegółowo opisana i uzasadniona. Przesłać ją należy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń reklamującego, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 1. Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 2. W przypadku braku akceptacji przez dane Wydawnictwo stanowiska Komisji Konkursowej, może ono dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
 1. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu https://najlepszeprzewodniki.wordpress.com/ Aktualny Regulamin Konkursu będzie również dostępny w siedzibie Organizatora.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://najlepszeprzewodniki.wordpress.com/