15. edycja Nagrody Magellana

Magazyn Literacki KSIĄŻKI ogłasza kolejną edycję konkursu „Najlepsze publikacje turystyczne”.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych publikacji turystycznych wydanych w minionym roku kalendarzowym. W edycji 2023 rozpatrywane będą tytuły wydane w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku.

W konkursie wyłonimy laureatów w trzynastu kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, przewodnik dla dzieci, przewodnik literacki, przewodnik kulinarny, atlas turystyczny, mapa i plan turystyczny, książka podróżnicza, album, książka reportażowa i wydarzenie roku.

Nagrodą główną w konkursie jest Nagroda Magellana.

Warunki prawidłowego zgłoszenia do konkursu:

1. Dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Dostarczenie 3 egzemplarzy zgłaszanej publikacji.
3. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł + VAT (184,5 zł brutto) za każdy zgłoszony tytuł. W przypadku zgłoszenia przez jedną firmę więcej niż pięciu publikacji, za każdy kolejny tytuł opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + VAT (110,7 zł brutto).

Termin zgłaszania publikacji upływa 28 lutego 2023 roku.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród Magellana nastąpi w maju 2023 roku – podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, tel. (22) 828 36 31, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl.

Regulamin konkursu: regulamin-konkursu-najl-przewodniki-2023

Formularz zgłoszeniowy: formularz_zgloszeniowy_2023

Laureaci konkursu w poprzednich edycjach: http://rynek-ksiazki.pl/kategorie-nagrod/nagroda-magellana/

Reklama

REGULAMIN KONKURSU „Najlepsze publikacje turystyczne 2023”

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Analiz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084833,
  NIP 5252229696, kapitał zakładowy 122 500,00 zł., zwaną dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie (statuetki, dyplomy) jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

II. Czas trwania Konkursu

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku.

III. Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych publikacji turystycznych wydanych w 2022 roku. Nagrody przyznane zostaną w trzynastu kategoriach:

 1. Przewodnik tekstowy
 2. Przewodnik ilustrowany
 3. Przewodnik dla aktywnych 
 4. Przewodnik kieszonkowy
 5. Atlas turystyczny
 6. Mapa i plan turystyczny
 7. Książka podróżnicza
 8. Album
 9. Przewodnik dla dzieci
 10. Przewodnik literacki
 11. Książka reportażowa
 12. Przewodnik kulinarny
 13. Wydarzenie roku

V. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

VI. Nagrody

 1. Laureatami Konkursu są Wydawnictwa, nakładem których ukazały się tytuły wyróżnione przez jury Konkursu.
 2. Jedno Wydawnictwo może zdobyć więcej niż jedną nagrodę.
 3. Nagrodę główną w poszczególnych kategoriach stanowi statuetka. W każdej kategorii jury może przyznać wyróżnienia – nagradzane dyplomem.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w maju lub czerwcu 2023 roku, podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie (w momencie ogłoszenia Konkursu termin Targów nie jest jeszcze znany). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy i terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Wyniki Konkursu zostaną rozesłane do mediów, będą dostępne na stronie najlepszeprzewodniki.wordpress.com oraz opublikowane w miesięczniku „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 5/2023 lub 6/2023 i dwutygodniku „Biblioteka Analiz”.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy przesyłać w formie pisemnej do Organizatora na jego adres. Reklamacja powinna być szczegółowo opisana i uzasadniona. Przesłać ją należy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń reklamującego, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 1. Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 2. W przypadku braku akceptacji przez dane Wydawnictwo stanowiska Komisji Konkursowej, może ono dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.
 3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu najlepszeprzewodniki.wordpress.com  Aktualny Regulamin Konkursu będzie również dostępny w siedzibie Organizatora.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej najlepszeprzewodniki.wordpress.com

Nagrody Magellana 2022

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” po raz czternasty przyznała doroczne Nagrody Magellana. Ideą konkursu jest wyróżnianie wydawców wartościowych – pod względem merytorycznym i graficznym – książek turystycznych i podróżniczych.

Komisja konkursowa przyznała 14 nagród głównych i 22 wyróżnienia. Co warte podkreślenia, wśród nagrodzonych i wyróżnionych tytułów królują zdecydowanie publikacje polskich autorów. Uroczysta gala odbyła się 27 maja podczas Targów Książki w Warszawie.

Tytuły rozpatrywano w 12 kategoriach: przewodnik tekstowy; przewodnik kieszonkowy i ilustrowany; przewodnik dla aktywnych; mapa, plan i atlas turystyczny; album; przewodnik dla dzieci, przewodnik mobilny, przewodnik kulinarny, książka podróżnicza; książka reportażowa oraz Wydarzenie Roku.

W kategorii „Wydarzenie Roku” uhonorowano Marię i Przemysława Pilichowów za znakomite opisanie wielokulturowości Warszawy w publikacji „Warszawa wielu kultur” (Arkady).

Małżeństwo Marii i Przemysława Pilichów jest od lat znanym tandemem autorskim, który niestrudzenie przybliża nam właśnie takie – wielokrotnie zaskakujące – tematy, ostatnio zawarte w słowniku polskich i z Polską związanych noblistów czy też wielkich i wybitnych polskich odkrywców i podróżników. Ich publikacja jest rezultatem dogłębnych studiów i gromadzenia wiedzy praktycznej zbieranej podczas licznych wędrówek po Warszawie.

Nagrodę specjalną przyznano książce Davida Attenborough „Życie na naszej planecie. Moja historia, wasza przyszłość” w przekładzie Pauliny Surniak (Wydawnictwo Poznańskie).

To ważny apel o ratowanie naszej planety najsłynniejszego przyrodnika świata i legendarnego dokumentalisty, który zjeździł bardzo odległe zakątki świata i który 8 maja świętował 96. urodziny! I wciąż pozostaje czynnym adwokatem Ziemi, gdzie tylko może podkreśla, że kryzys klimatyczny nadszedł już teraz, a ratowania planety nie można odkładać na potem.

Jury przyznało również nagrodę dla Podróżnika Roku za wytrwałość i konsekwentne trzymanie się raz wypracowanego pomysłu na pokonywanie szlaków długodystansowych, podczas których pokonuje setki lub tysiące kilometrów, zazwyczaj samotnie. Tytuł ten przyznano Łukaszowi Superganowi.

Łukasz Supergan – zimą 2021 roku dokonał zimowego przejścia polskich gór – w ciągu niemal 49 dni przeszedł 1100 km przez Sudety i Karpaty. Ma też na swoim koncie dwukrotne przejście Łuku Karpat, zimowy trawers Islandii i przejście irańskiego łańcucha Gór Zagros. Wędrował w Himalajach, Karakorum, Tien-Szanie i Pamirze, przeszedł grań Pirenejów, trawers Alp, Izraelski Szlak Narodowy, palestyński Szlak Abrahama. Autor książki „Szlaki Polski. 30 najpiękniejszych tras długodystansowych”.

Nagroda główna w kategorii „przewodnik tekstowy”:

Maciej Brencz, Kinga Eysturland, Marcin Jakubowski, Łukasz Łach, Marcin Michalski „Wyspy Owcze. Przewodnik turystyczno-kulturowy”, Prywatne Centrum Informacji Turystycznej TRAMP

Nagroda główna w kategorii „przewodnik kieszonkowy i ilustrowany”:

Malwina i Artur Flaczyńscy, „Warszawa. Ucieczki z miasta. Ilustrowany przewodnik weekendowy”, Bezdroża

wyróżnienie:

Justyna Borucka, Harald Gatermann, „Gdynia. Przewodnik architektoniczny”, DOM Publishers

nagroda główna w kategorii „przewodnik dla aktywnych”:

Jan Krzeptowski-Sabała, „Tatry Zachodnie. Trek & Travel”, Bezdroża

wyróżnienia:

 • Elżbieta i Piotr Kasperaszek, „242 miejsca w Grecji, które warto zobaczyć, żeglując. Przewodnik”, Wydawnictwo Nautica
 • Marcin Jakub Korzonek, „GlobRower. Poradnik podróżnika rowerowego”, KaraNet Marcin Korzonek

Nagroda główna w kategorii „mapa, plan i atlas turystyczny”

Mariusz Kapczyński, „Atlas wina – Polska”, Explanator After Hours

wyróżnienie:

„Gorce i Pieniny. Mapa panoramiczna. 1: 52.000”, ExpressMap, koncepcja mapy i rzut panoramiczny Wojciech Kowalski

Nagroda główna w kategorii „album”:

Malwina, Agnieszka i Artur Flaczyńscy, „Polskie góry. Od Hali Izerskiej do źródeł Sanu”, ExpressMap

wyróżnienie:

Marek Czarnecki, Jadwiga Elżbieta Czarnecka, „Ludzie i ich pasje”, Panoramapress

Nagroda główna w kategorii „przewodnik dla dzieci”

Albert Kwiatkowski, il. Katarzyna Adamek-Chase, „Bah bah. Iran dla dociekliwych”, Dwie Siostry

wyróżnienia:

 • Agata Romaniuk, il. Malwina Hajduk, „Kocia Szajka i zagadka zniknięcia śledzi”, Agora
 • Joanna Rzyska, oprac. graficzne Agata Dudek, Małgorzata Nowak, „Wszyscy świętują”, Druganoga
 • Małgorzata Narożna il. Aleksandra Szwajda, „FiKamy po Szczecinie”, FiKa

Nagroda główna w kategorii „przewodnik mobilny”

Woliński Park Narodowy, Amistad

wyróżnienie

Movi Guide, Movitech

Nagroda w kategorii „przewodnik kulinarny”:

Natalia Sosin-Krosnowska, „Rozmowy przy stole”, Znak Koncept

wyróżnienia:

 • Bartek Kieżun, „Hiszpania do zjedzenia”, Grupa Wydawnicza Foksal
 • Magdalena Tomaszewska-Bolałek, „Tradycje kulinarne Szwecji”, Hanami
 • Ewa Karolina Cichocka, „Lampart w pomarańczach”, Bernardinum

Nagroda główna w kategorii w kategorii „książka podróżnicza”

Kapka Kassabova, tłum. Krzysztof Środa, „W stronę Ochrydy. Podróż przez wojnę i pokój”, Czarne

wyróżnienia:

 • Grażyna Plebanek, „Bruksela. Zwierzęcość w mieście”, Wielka Litera
 • Beata Lewandowska-Kaftan, „Dotyk Afryki. Opowieści podróżne”, Wielka Litera
 • Damian Hadaś, „Alaska. Przystanek na krańcu świata”, Wydawnictwo Poznańskie
 • Agnieszka Krawczyk, „Rumunia. Albastru, ciorba i wino”, Wydawnictwo Poznańskie
 • Marek Raganowicz, „Znikając. Opowieść drogi”, Znak

Nagroda główna w kategorii „książka reportażowa”

ex aequo

Wojciech Ganczarek, „Sprzedani. Reportaże z peryferii”

Urszula Jabłońska, „Światy wzniesiemy nowe”, Dowody na Istnienie

wyróżnienia

 • Małgorzata Gołota, „Spinalonga. Wyspa trędowatych”, Agora
 • Grzegorz Kapla, „Chiny bez wzajemności”, Burda Media Polska
 • Anna Król, „Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach”, Znak
 • Tomasz Słomczyński, „Kaszëbë”, Czarne
 • Dionisios Sturis, „Zachód słońca na Santorini. Ciemniejsza strona Grecji”, Wydawnictwo Poznańskie

***

Tegorocznych laureatów Nagród Magellana wyłoniło jury w składzie: Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”), Mirosława Łomnicka, dziennikarka, Krzysztof Rąpała (podróżnik, organizator wypraw do Azji), Ewa Tenderenda-Ożóg (zastępca redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, redaktor naczelna dwutygodnika „Biblioteka Analiz” i serwisu Rynek-ksiazki.pl) oraz Dawid Zaraziński, redaktor, przedsiębiorca, znawca nowych mediów i technologii.

Organizatorem konkursu „Najlepsze publikacje turystyczne” jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, miesięcznik poświęcony współczesnej literaturze polskiej i zagranicznej. Istnieje na rynku od 1992 roku. Wydawany jest z myślą o czytelnikach poszukujących aktualnych informacji o wydarzeniach ważnych dla uczestników branży książkowej. Stanowi nie tylko źródło rzetelnej wiedzy o rynku wydawniczo-księgarskim, ale jest również cennym przewodnikiem po nowościach wydawniczych.

Nagrody Magellana 2021 dla książek turystycznych przyznane

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” po raz trzynasty przyznała doroczne Nagrody Magellana. Ideą konkursu jest wyróżnianie wydawców wartościowych – pod względem merytorycznym i graficznym – książek turystycznych i podróżniczych.

Jury przyznało 15 nagród głównych i 20 wyróżnień. Tytuły rozpatrywano w 14 kategoriach: przewodnik literacki, przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, mapa i plan turystyczny, album, książka podróżnicza, przewodnik dla dzieci, przewodnik mobilny, książka reportażowa, przewodnik kulinarny, biografia i Wydarzenie Roku.

Tegorocznych laureatów Nagród Magellana wyłoniło jury w składzie: Krzysztof Rąpała – przewodniczący jury (podróżnik, organizator wypraw do Azji), Beata Lewandowska-Kaftan (z wykształcenia geograf, z zawodu wydawca, z zamiłowania kobieta w podróży, autorka książek „Afryka jest kobietą” i „Zanzibar. Wyspa skarbów”),  Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”) i Ewa Tenderenda-Ożóg (zastępca redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, redaktor naczelna dwutygodnika „Biblioteka Analiz” i serwisu Rynek-ksiazki.pl).

W kategorii „Wydarzenie Roku” uhonorowano wydawnictwo Próby – za powołanie do życia marki wydawniczej, które znakomicie kontynuuje tradycje „Zeszytów Literackich”, oraz inaugurację serii wydawniczej „Wędrowiec” w pięknej szacie graficznej, którą otwiera pierwsze polskie wydanie opowieści Roberta Byrona „Europa w zwierciadle” w przekładzie Doroty Kozińskiej. Angielski pisarz, dziennikarz i podróżnik stał się wzorem i mistrzem dla następnych pokoleń brytyjskich pisarzy i podróżników, m.in. dla Bruce’a Chatwina i Colina Thubrona.

Nagroda główna w nowej kategorii „przewodnik literacki”

ex aequo

Grzegorz Sołtysiak „Nie taka zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda Trymanda”, Muzeum Powstania Warszawskiego

Mariusz Szczygieł, „Osobisty przewodnik po Pradze”, Dowody na Istnienie

wyróżnienie

Jakub Kornhauser, „Premie górskie najwyższej kategorii”, Książkowe Klimaty

W kategorii „przewodnik ilustrowany” nagrody nie przyznano.

wyróżnienia:

Zuzanna Brusić, Salomea Pamuła, Beata i Paweł Pomykalscy, „Wybrzeże Chorwacji. Dalmacja. Travel&Style”, Bezdroża

Krzysztof Dopierała, „Japonia. Travel&Style”, Bezdroża

Sabina Pulsen, Sergiusz Pinkwart, „Wyspy Owcze z pierwszej ręki. Praktyczny przewodnik turystyczny”, Lara Books

W kategorii „przewodnik kieszonkowy” nagrody nie przyznano

wyróżnienia:

Joanna Łenyk-Barszcz, Przemysław Barszcz, „Dolina Biebrzy. Travelbook”, Bezdroża

„Kuba. Explore! guide light”, ExpressMap

nagroda główna w kategorii „przewodnik dla aktywnych”

ex aequo
Andrzej Marcisz, „Wielka Korona Tatr”, Bezdroża

Grzegorz Pawlik, „Projekt 100 wulkanów. Przewodnik trekkingowy. Top 15”, Bezdroża

wyróżnienie

Pola Kryża, Dariusz Woźniczka, „Najpiękniejsze Ferraty. Jezioro Garda” (Bedroża)

W kategorii „mapa i plan turystyczny” nagrody nie przyznano

wyróżnienie

„Bieszczady. Mapa panoramiczna. 1: 60.000”, ExpressMap, koncepcja mapy i rzut panoramiczny Wojciech Kowalski

Nagroda główna w kategorii w kategorii „książka podróżnicza”

ex aequo
Piotr Strzeżysz, „Zaistnienia”, Bezdroża
Ula Ryciak, „Poławiaczki pereł. Pierwsze Polki na krańcach świata”, SIW Znak

wyróżnienia

Anna Kalinowska, „Uciec w Himalaje, czyli PRL, dewizy i marzenie o wolności”, Bellona

Stephen R. Bown, „Wyspa niebieskich lisów. Legendarna wyprawa Beringa”, tłum. Krzysztof Cieślik i Maciej Miłkowski, Wydawnictwo Poznańskie

Nagroda główna w kategorii „album”

ex aequo

Marcin Kydryński, „Dal. Listy z Afryki minionej”, Edipresse

Maria Falińska, zdjęcia Daniel Pach, „Drzwi do krajobrazu. Parki krajobrazowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, Agencja Reklamowa Gall na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

wyróżnienia

Marta Koperska-Kośmicka, „Dom podcieniowy na Żuławach”, Instytut Kaszubski w Gdańsku

„Podróże niezwykłe. Poza utartym szlakiem”, ExpressMap

Nagroda główna w kategorii „przewodnik dla dzieci”

ex aequo

Michał Rusinek, il. Joanna Rusinek, „Od mikmaka do zazuli”, Bezdroża

Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Natalia Baranowska, „Daj gryza. Smakowite historie o jedzeniu”, Dwie Siostry

wyróżnienia

Wojciech Mikołuszko, il. Joanna Rzezak, „Wielkie przygody w świecie przyrody”, Agora

Anna Zajda, il. Agnieszka Palińska, Zofia Zaccaria, „Muzeum Zachwytów. Malarski przewodnik po Łazienkach Królewskich”, Muzeum Łazienki Królewskie

Nagroda główna w kategorii „przewodnik mobilny”

Bieszczadzka Kolejka Leśna, Amistad

Nagroda główna w kategorii „książka reportażowa”

ex aequo
Katarzyna Boni, „Auroville. Miasto z marzeń”, Agora

Tomasz Owsiany, „Kraj naprawdę i na niby. Reportaże z Gujany Francuskiej”, Muza

wyróżnienia

Anna Pamuła, „Wrzenie. Francja na krawędzi”, Agora
Stanisław Łubieński, „Książka o śmieciach”, Agora
Magda Lassota, „W cieniu Everestu”, SQN
Piotr Milewski, „Planeta K”, Świat Książki

Nagroda główna w kategorii „przewodnik kulinarny”

Tomasz Prange-Barczyński, „Europa na winnych szlakach. Od winnicy do winnicy”, Pascal

wyróżnienie

Bartek Kieżun, „Stambuł do zjedzenia”, Grupa Wydawnicza Foksal

W kategorii „biografie” nagrody nie przyznano

wyróżnienie

Piotr Bojarski, „Fiedler. Głód świata”, Wydawnictwo Poznańskie.

Organizatorem konkursu „Najlepsze publikacje turystyczne” jest „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, miesięcznik poświęcony współczesnej literaturze polskiej i zagranicznej. Istnieje na rynku od 1992 roku. Wydawany jest z myślą o czytelnikach poszukujących aktualnych informacji o wydarzeniach ważnych dla uczestników branży książkowej. Stanowi nie tylko źródło rzetelnej wiedzy o rynku wydawniczo-księgarskim, ale jest również cennym przewodnikiem po nowościach wydawniczych.

www.facebook.com/magazynliteracki

Zobacz film:
https://www.youtube.com/embed/jb8bUb-RdvI

Magazyn Literacki KSIĄŻKI ogłasza kolejną edycję konkursu “Najlepsze publikacje turystyczne”.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych publikacji turystycznych wydanych w minionym roku kalendarzowym. W edycji 2021 rozpatrywane będą tytuły wydane w okresie 1 stycznia–31 grudnia 2020 roku.

W konkursie jury wyłoni laureatów w trzynastu kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, przewodnik dla dzieci, przewodnik mobilny, przewodnik kulinarny, atlas turystyczny, mapa i plan turystyczny, książka podróżnicza, album, książka reportażowa, wydarzenie roku. Nagrodą główną w konkursie jest Nagroda Magellana.

Warunki prawidłowego zgłoszenia do konkursu:
1. Dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Dostarczenie 3 egzemplarzy zgłaszanej publikacji.
3. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł + VAT (184,5 zł brutto) za każdy zgłoszony tytuł. W przypadku zgłoszenia przez jedną firmę więcej niż pięciu publikacji, za każdy kolejny tytuł opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + VAT (110,7 zł brutto)

Termin zgłaszania publikacji upływa 20 lutego 2021 roku.

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2021 roku, w trakcie Warszawskich Targów Książki.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, tel. (22) 828 36 31, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl.

Regulamin konkursu: regulamin-konkursu-najl-przewodniki-2021

Formularz zgłoszeniowy: formularz_zgloszeniowy-2021

Laureaci konkursu w poprzednich edycjach: http://rynek-ksiazki.pl/kategorie-nagrod/nagroda-magellana/

Znamy laureatów 12. edycji Nagród Magellana

Już po raz 12. redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała Nagrody Magellana dla najlepszych  książek turystycznych. W tym roku do konkursu zgłoszono podobnie jak przed rokiem 70 tytułów, które nadesłały oficyny wydawnicze, ale też instytucje kultury oraz jednostki samorządowe.

Komisja konkursowa przyznała 14 nagród głównych i 14 wyróżnień. Nadesłane tytuły rozpatrywano w 14 kategoriach, a wśród nich pojawiła się nowa kategoria: „biografia”.

–  Najtrudniej było wyłonić zwycięzców w kategoriach „książka podróżnicza” oraz „książka reportażowa”, w których rywalizowało wiele tytułów. Wśród zgłoszonych publikacji znalazły się znakomite perełki edytorskie. Dwunastą edycję konkursu zdominowały publikacje polskich autorów i o Polsce. W dzisiejszej, nowej rzeczywistości, gdy większość Polaków spędza czas na poznawaniu własnego kraju, niech te nagrodzone pozycje będą cennym drogowskazem i rekomendacją – mówi Ewa Tenderenda-Ożóg, członek jury konkursu.

Jury Nagrody Magellana obradowało w składzie: Krzysztof Rąpała (podróżnik, organizator wypraw do Azji), Dariusz Fedor (redaktor naczelny magazynu „Kontynenty”), Dawid Zaraziński (niezależny ekspert, znawca nowych mediów i technologii), Łukasz Gołębiewski (ekspert rynku książki), Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”) i Ewa Tenderenda-Ożóg (zastępca redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, redaktor naczelna dwutygodnika „Biblioteka Analiz”).

W ramach Konkursu przyznano również nagrody dla podróżników. Dotychczas laureatami tego szczególnego wyróżnienia byli: Elżbieta Dzikowska i Beata Pawlikowska, Olgierd Budrewicz, Dariusz Jędrzejewski, Marek Kamiński, Wojciech Karpiński, Anna i Krzysztof Kobusowie, Piotr Kraśko, Andrzej Stasiuk, Monika Witkowska, Martyna Wojciechowska i Michał Książek, Elżbieta i Andrzej Lisowscy, Lechosław Herz oraz Miłka Raulin i Grzegorz Rąkowski.

Laureaci Nagroda Magellana 2020 >>> film

W wyniku głosowania większością głosów Jury przyznało następujące nagrody regulaminowe:

nagroda główna w kategorii przewodnik tekstowy

„Uzbekistan. Perła Jedwabnego Szlaku”  Mirona Kokosińskiego, Magdaleny Oczkowskiej-Janas i Sławomira Jansa (Bezdroża)

Wyróżnienie:

„Gościniec Niborski” (Pracownia Wydawnicza ElSet)


nagroda główna w kategorii przewodnik ilustrowany

seria przewodników Travel & Style  (Bezdroża)


nagroda główna w kategorii przewodnik kieszonkowy – nie przyznano

Wyróżnienie:

„Kaszuby i Bory Tucholskie”  Malwiny Flaczyńskiej i Artura Flaczyńskiego (Bezdroża)


nagroda główna w kategorii przewodnik dla aktywnych

ex aequo

„Góry Słowacji. Najpiękniejsze szczyty i najciekawsze szlaki” Krzysztofa Bzowskiego i Elizy Malawskiej-Kłusek (Bezdroża)

„Wielkie Jeziora Mazurskie. Przewodnik żeglarski”  Krzysztofa Siemieńskiego (Nautica)

Wyróżnienie:

„Czas na ultra. Biegi górskie metodą Marcina Świerca” Marcina Świerca (Bezdroża)


nagroda główna w kategorii mapa i plan turystyczny

Annapurna, Dhaulagiri – trekking map 1:110 000” (terraQuest)


nagroda główna w kategorii w kategorii książka podróżnicza”

„Himalaje. W poszukiwaniu joginów” Niny Budziszewskiej (Sensus)

Wyróżnienia:

 1. „Bułgaria. Złoto i rakija” Magdaleny Genow (Wydawnictwo Poznańskie)
 2. „Farerskie kadry. Wyspy, gdzie owce mówią dobranoc” Macieja Brencza (Wydawnictwo Poznańskie)

nagroda główna w kategorii album

„Dawne mapy. Podróż w przeszłość” Kevina J. Browna (Arkady)

Wyróżnienia:

 1. „Ziemia Łącka. Historia, tradycja i kultura” (Amistad)
 2. „Najpiękniejsze zamki, pałace i dwory w Polsce” Marka Gaworskiego (Arkady)
 3. „Bieszczady. Kraina piękna” (Bosz)
 4. „Toros bravos sueltos, czyli podróże pewnego małżeństwa” Liliany Poszumskiej i Arkadiusza Wójcika (Todo La Mancha)

nagroda główna w kategorii przewodnik dla dzieci

„Wszyscy jedzą naleśniki. Książka z przepisami”  Agaty Loth-Ignaciuk i Rozalii Bisek-Szladowskiej  (Druganoga)

Wyróżnienia:

 1. „Kozienice. Moja mała ojczyzna” Sylwii Borek, Krzysztofa Zająca, z ilustracjami Pauliny Lewandowskiej (Kinderkulka/ Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej)
 2. „Polska naj… Księga miejsc niezwykłych” Anny Olej-Kobus (Dwukropek)

nagroda główna w kategorii przewodnik mobilny – nie przyznano

wyróżnienie:

Powiat Namysłowski (Amistad)


nagroda główna w kategorii książka reportażowa

ex aequo

„Spowiedź Hana Solo. Byłem przemytnikiem w Indiach” Cezarego Borowego (Wydawnictwo TBR)

„27 śmierci Toby’ego Obeda” Joanny Gierak-Onoszko  (Dowody na Istnienie)

Wyróżnienia:

 1. „Raban! O Kościele nie z tej ziemi”  Mirosława Wlekłego (Agora)
 2. „Warszawa dzika” Arkadiusza Szarańca (Iskry)
 3. „Z miłości? To współczuję. Opowieści z Omanu” Agaty Romaniuk (Wydawnictwo Poznańskie)

nagroda główna w kategorii przewodnik kulinarny

ex aequo

„Portugalia do zjedzenia” Bartka Kieżuna (Buchman)

„Ambasada Śledzia”  Marty Sawickiej-Danielak i Filipa Danielaka (Zwierciadło)

Wyróżnienia:

 1. „Z espresso przez Europę. 20 najsłynniejszych kawiarni, które musisz poznać” Jarosława Molendy (Bellona)
 2. „Cudne manowce. Wszystko, co w Polsce najlepsze” Magdy Grzebyk (Edipresse)

Kategoria podróże w czasie

Nagrody głównej nie przyznano

Wyróżnienie:

„Kresy. Śladami wielkich Polaków” Magdy i Mirka Osip-Pokrywka (Wydawnictwo Jedność)


Nowa kategoria – biografia

nagroda główna:

„Ryszard Czajkowski. Podróżnik od zawsze”  Dagmary Bożek-Andryszczak (Bezdroża)

Wyróżnienie:

„Absurd Everestu” Denisa Urubko (Bezdroża)


nagroda główna w kategorii Wydarzenie Roku

„Dzikowska. Pierwsza biografia legendarnej podróżniczki” Romana Warszewskiego (SIW Znak)


Nagrodę dla podróżników przyznano:

Krzysztofowi Środzie: za kunszt opowiadania o świecie, rozbudzanie wrażliwości i zachęcanie do pielęgnowania w sobie uważności

oraz Krzysztofowi Wielickiemu i Leszkowi Cichemu – uczestnikom pierwszego zimowego zdobycia Mount Everestu.

Wkrótce poznamy laureatów Nagrody Magellana – słowo od jury

Z wiadomych względów nie odbyło się tradycyjne wręczenie Nagród Magellana dla najlepszych publikacji turystycznych, które co roku redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” organizuje na majowych Warszawskich Targach Książki. 

Musieliśmy też przesunąć posiedzenie jury, które nie wyobrażało sobie dyskusji o książkach inaczej niż na żywo. I w końcu udało się!

Już wkrótce ogłosimy wyniki dwunastej edycji, ale zanim to nastąpi – słowo od komisji konkursowej:

Nagroda Magellana 2020

“Magazyn Literacki KSIĄŻKI ogłasza kolejną edycję konkursu “Najlepsze publikacje turystyczne”.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych publikacji turystycznych wydanych w minionym roku kalendarzowym. W edycji 2020 rozpatrywane będą tytuły wydane w okresie 1 stycznia–31 grudnia 2019 roku.

W konkursie jury wyłoni laureatów w trzynastu kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, przewodnik dla dzieci, przewodnik mobilny, przewodnik kulinarny, atlas turystyczny, mapa i plan turystyczny, książka podróżnicza, album, książka reportażowa, wydarzenie roku. Nagrodą główną w konkursie jest Nagroda Magellana.

Warunki prawidłowego zgłoszenia do konkursu:
1. Dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2. Dostarczenie 3 egzemplarzy zgłaszanej publikacji.
3. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł + VAT (184,5 zł brutto) za każdy zgłoszony tytuł. W przypadku zgłoszenia przez jedną firmę więcej niż pięciu publikacji, za każdy kolejny tytuł opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + VAT (110,7 zł brutto)

Termin zgłaszania publikacji upływa 20 lutego 2020 roku.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród Magellana nastąpi w maju 2020 roku podczas  Warszawskich Targów Książki.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, tel. (22) 828 36 31, ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl.

Regulamin konkursu: regulamin konkursu najl przewodniki 2020

Formularz zgłoszeniowy: formularz_zgloszeniowy 2020

Laureaci Nagród Magellana 2019

20190523 WTK_Magellany_fot_Marytka_Czarnocka_-14723 maja w trakcie 10. Warszawskich Targów Książki ogłoszono laureatów Nagrody Magellana. Ideą Nagród Magellana przyznawanych przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” jest wyróżnianie wydawców wartościowych – pod względem merytorycznym i graficznym – książek turystycznych. W tym roku najtrudniej było wyłonić zwycięzców w kategorii „książka podróżnicza” oraz „książka reportażowa”, w których rywalizowało wiele tytułów. Jedenastą edycję konkursu zdominowały publikacje polskie i o Polsce, wśród zgłoszonych publikacji znalazły się znakomite perełki edytorskie.

Jury obradowało w składzie: Krzysztof Rąpała (podróżnik, organizator wypraw do Azji), Dariusz Fedor (redaktor naczelny magazynu „Kontynenty”), Dawid Zaraziński (niezależny ekspert, znawca nowych mediów i technologii, „Harvard Business Review Polska”), Łukasz Gołębiewski (ekspert rynku książki), Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”) i Ewa Tenderenda-Ożóg (zastępca redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, redaktor naczelna dwutygodnika „Biblioteka Analiz”).

Do konkursu zakwalifikowano 75 tytułów nadesłanych przez oficyny wydawnicze, ale też instytucje kultury oraz jednostki samorządowe. Komisja konkursowa przyznała 14 nagród głównych i 17 wyróżnień oraz nagrodę specjalną. Zgłaszane tytuły rozpatrywano w kategoriach: przewodnik tekstowy, przewodnik ilustrowany, przewodnik kieszonkowy, przewodnik dla aktywnych, mapa i plan turystyczny, album, książka podróżnicza, przewodnik dla dzieci, przewodnik mobilny, książka reportażowa, przewodnik kulinarny.

W tym roku pojawiła się też nowa kategoria: podróże w czasie. W ramach Konkursu przyznano również nagrody dla podróżników. Dotychczas laureatami tego szczególnego wyróżnienia byli: Elżbieta Dzikowska, Beata Pawlikowska, Olgierd Budrewicz, Dariusz Jędrzejewski, Marek Kamiński, Wojciech Karpiński, Anna i Krzysztof Kobusowie, Piotr Kraśko, Andrzej Stasiuk, Monika Witkowska, Martyna Wojciechowska, Michał Książek, Elżbieta i Andrzej Lisowscy oraz Lechosław Herz.

W tym roku Nagrodą Magellana uhonorowano Miłkę Raulin i Grzegorza Rąkowskiego.

20190523 WTK_Magellany_fot_Marytka_Czarnocka_-179Miłka Raulin z wykształcenia i zawodu jest… magistrem inżynierem trakcji elektrycznej, z zamiłowania – podróżniczką i miłośniczką wspinaczki wysokogórskiej. W ubiegłym roku zrealizowała swój projekt „Siła Marzeń” – w ciągu siedmiu lat zdobyła dziewięć najwyższych wierzchołków wszystkich kontynentów (Mont Blanc, Elbrus, Aconcagua, Denali, Kilimandżaro, Góra Kościuszki, Piramida Carstensza, Masyw Wilsona i Mount Everest) i została najmłodszą Polką z Koroną Ziemi. Owocem jej długiej wyprawy jest książka „Siła marzeń, czyli jak zdobyłam Koronę Ziemi” (Bezdroża), w której pasja do gór i dalekich podróży przeplata się z trudnościami życia codziennego. W trakcie licznych prelekcji, jakie odbywa w całej Polsce, opowiada o swojej wyprawie, o tym, jak połączyła macierzyństwo z pasją, ale tak naprawdę rozdaje pozytywną energię i zachęca do aktywnych form spędzania wolnego czasu. Przekonuje innych, że zawsze warto, mimo wielu przeciwności, dążyć do wymarzonego celu, realizowania swoich marzeń.

Grzegorz Rąkowski jest biologiem, podróżnikiem, krajoznawcą, pracownikiem naukowym Instytutu Ochrony Środowiska, autorem licznych książek o tematyce podróżniczej. Jego zainteresowania krajoznawcze skoncentrowane są na krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Nakładem wydawnictwa Rewasz ukazało się kilkanaście przewodników Grzegorza Rąkowskiego po Kresach oraz po wschodniej i północno-wschodniej Polsce, które są właściwie połączeniem przewodników turystycznych z gawędą historyczno-krajoznawczą i dygresjami kulturoznawczymi, etnograficznymi i przyrodniczymi, do tego napisane są pięknym językiem. Spod jego pióra wyszły takie publikacje jak: „Lwów. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej”, „Podole. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej”, „Wołyń. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej”, „Ziemia Lwowska. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej”, „Smak Kresów. Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny”, „Smak Kresów 2. Czar Polesia”, „Ukraińska Bukowina i Besarabia”, „Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część wschodnia”, „Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część zachodnia”, a także dwuczęściowa „Polska egzotyczna”, która na targach Tour Salon (Poznań 1995) uznana została za najlepszy przewodnik turystyczny i do dziś cieszy się wielkim powodzeniem. A teraz przejdźmy do nagród regulaminowych.

Nagrodę główną w kategorii „przewodnik tekstowy” otrzymała „Kuba. Rewolucja w rytmie rumby” Krzysztofa Dopierały, wydana w serii Bezdroża Classic. Autor jest pilotem wypraw trampingowych do krajów egzotycznych, a szczególnie Azji, tym razem zrobił skok aż nad Morze Karaibskie i dał się porwać latynoskiej przygodzie. Przekonuje, że Kuba to nie tylko plaże, rum i cygara. Czyta się ten przewodnik doskonale, nawet jeśli nie ma się w planach wylotu do ulubionego kraju Ernesta Hemingwaya. Chociaż po tej książce warto zastanowić się, czy aby na pewno nie spakować plecaka… Krzysztof Dopierała znany jest z rzetelności i dobrego pióra, co doceniało jury, przyznając już po raz kolejny Nagrodę Magellana.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał „Iran. Skarby Persji” Michała Lubasa, również wydany w serii Bezdroża Classic. Bardzo przystępnie opracowany przewodnik po kraju, w którym turystyka zaczyna się rozwijać, z myślą o pierwszych podróżach w ten rejon Bliskiego Wschodu. Warto szczególnie, w celach poznawczych lub z ciekawości, zaznajomić się z działem omawiającym normy obyczajowe, a szczególnie opisującym zjawisko ta’arof, czyli irański kodeks dobrych manier.

W kategorii „przewodnik ilustrowany” zwyciężyła publikacja „Odetchnij od miasta. 62 wyjątkowe domy gościnne w Polsce” (Buchmann). Aleksandra Bogusławska kieruje uwagę czytelników na polską agroturystykę, która rozwija się w kierunku przyjaznych domów gościnnych. Jej książka zawiera historie ludzi, którzy tworzą niezwykłe miejsca sprzyjające kontaktom z naturą. Domy opisane przez autorkę cechuje indywidualne podejście do gości, niewymuszona i swobodna atmosfera. Książka podzielona jest na kilka kategorii: świetna kuchnia, dla dzieciaków, święty spokój, inspiracja i wiejskie życie.

Wyróżnienie otrzymało wydawnictwo Bezdroża za trzy przewodniki wydane w praktycznej serii Travelbook: „Neapol i Kampania” Krzysztofa Bzowskiego, „Jamajka” Anny Kiełtyki oraz „Bruksela, Antwerpia, Brugia, Gandawa” Beaty i Pawła Pomykalskich.

W kategorii „przewodnik kieszonkowy” w tym roku nie przyznano nagrody głównej, wyróżniono natomiast przewodnik „Chrzanów śladami historii” (Amistad), poświęcony miejscom kultury żydowskiej. Autorzy – Anna Sadło-Ostafin i Marek Szymaszkiewicz, we współpracy ze Zbigniewem Mazurem – opisują to, co związane jest z kulturą i historią dawnych mieszkańców miasta. W przewodniku znajdziemy kilka propozycji tras śladami chrzanowskich Żydów.

„Warszawski przewodnik wiślany” Dariusza Bartoszewicza wydany staraniem Instytutu Stefana Starzyńskiego, oddziału Muzeum Powstania Warszawskiego, okazał się bezkonkurencyjny w kategorii „przewodnik dla aktywnych”. Książka została przygotowana z myślą o tych, którzy chcieliby poznawać i odkrywać tereny warszawskiego odcinka Wisły. Autor opowiada o historii, architekturze i przyrodzie; wspomina filmy, literaturę i dzieła sztuki, w których pojawia się rzeka; pokazuje, w jaki sposób i gdzie spędzać czas nad Wisłą. Aktywni znajdą tam propozycję tras spacerowych i rowerowych. Publikacja wyróżnia się nowoczesną i oryginalną szatą graficzną.

 

W tej kategorii wyróżniono publikację  „»Babskie« góry. Kobiecy sposób na trekking, bieganie, skitury oraz rower” Natalii Tomasiak (Bezdroża), która powstała z myślą o kobietach rozpoczynających górską przygodę lub szukających kolejnych aktywności. Autorka omawia różne rodzaje sportów górskich, doradza w kwestii sprzętu, diety, stroju, a nawet towarzystwa.

Mapa „Riła i Piryn. Góry Bułgarii 1:80 000” (terraQuest) otrzymała nagrodę główną w kategorii „mapa i plan turystyczny”. Laminowana, wodoodporna, doskonale czytelna, ale i poręczna mapa trekkingowa „dachu Bałkanów”, czyli rejonu mało dotychczas w naszym kraju opisywanego. Mapa posiada bogatą treść turystyczną, zaznaczono na niej trasy trekkingowe, schroniska, miejsca do biwakowania, jaskinie i miejsca atrakcyjne turystycznie. Legenda sporządzona jest w sześciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

Wyróżnienie zdobyła mapa „Ateny. 1:15 000 comfort! map&guide” (ExpressMap), która właściwie jest połączeniem poręcznej mapy i syntetycznego, treściwego przewodnika i zawiera wszystkie informacje niezbędne na krótki wyjazd do stolicy Grecji.

W kategorii „książka podróżnicza” rywalizowało wiele tytułów, wybór był bardzo trudny. Jury zdecydowało ostatecznie o nagrodzeniu ex aequo pięciu publikacji: „W końcu i ty zapłaczesz. Z Baku do stóp Araratu” Grzegorza Kapli (Burda), „Islandia” Piotra Milewskiego (Świat Książki), „Bałtyk. Historie zza parawanu” Aleksandry Arendt (Wydawnictwo Poznańskie), oraz „Szlaki. Opowieści o wędrówkach” i „Góry. Stan umysłu”, obie autorstwa Roberta Macfarlane w tłumaczeniu Jacka Koniecznego (Wydawnictwo Poznańskie).

Jeśli miałabym poszukać wspólnej cechy nagrodzonych książek podróżniczych, to byłaby to wirtuozeria w snuciu opowieści przez otwartych na świat i ludzi ich autorów. Te osobiste teksty, w których nie brak empatii, własnych opinii czy przemyśleń, uwrażliwiają i pokazują świat, także ten, o którym w ciągłej pogoni zapominamy, uświadamiają, że podróżowanie to również zrozumienie samego siebie i naszej ludzkiej przemijalności.

Żeby przeżyć przygodę, trzeba sięgać po dobre książki albo wyjść ze swojej strefy komfortu – przekonuje swoimi opowieściami Piotr Milewski. Podróżnik zachwycił czytelników pełnym smakowitych dygresji sprawozdaniem z podróży koleją transsyberyjską oraz wyborną relacją z kilkuletniego pobytu w Japonii. Tym razem otrzymaliśmy nasyconą specyficznym klimatem, napisaną z pietyzmem i humorem relację z wędrówki po skrawkach Islandii. Opowieści Piotra Milewskiego są jak fotografie. Można uwierzyć, że się tam było i widziało te same miejsca, spotkało tych samych ludzi. To sentymentalna wyprawa w czasie i przestrzeni.

Ciekawe, jak zaktualizuje swoją notę biograficzną Grzegorz Kapla, bo w dotychczasowej wyraża zadowolenie z faktu, że żyje z pisania oraz że wydał kilka książek (w tym kryminałów), opublikował setki reportaży, za które jednak nie zdobył żadnych nagród. Mamy nadzieję, że po Nagrodzie Magellana posypie się grad laurów, na które w pełni zasługuje. Jego opowieść o samotnej podróży przez Azerbejdżan i Armenię przepełniona jest historiami miejsc i ludzi, których spotkał w drodze oraz emocjami narratora i przemyśleniami na temat kondycji współczesnego świata.

Zupełnie inną poetykę reprezentuje „Bałtyk. Historie zza parawanu” Aleksandry Arendt (Wydawnictwo Poznańskie), w której autorka, dziennikarka zafascynowana ciekawymi historiami ludzi, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Politologia, ukazuje nieznane oblicze Morza Bałtyckiego. W tomie znalazły się fascynujące nadmorskie historie, nieznane szerszemu gronu fakty, wydarzenia czy legendy. Książka powstała w oparciu o wycinki prasowe, rozmowy ze świadkami i specjalistami.

Kto jeszcze nie zna, z pewnością pokocha wydane w ubiegłym roku książki Roberta Macfarlane: „Szlaki. Opowieści o wędrówkach” i „Góry. Stan umysłu”. Zachwyca w nich ogromna erudycja i bogactwo językowe, którymi brytyjski pisarz i podróżnik daje wyraz radości, jakiej dostarcza mu wędrowanie, wspinaczka górska i obcowanie z przyrodą. Teksty są elokwentne, pełne osobistych refleksji, ze spojrzeniem historycznym i kulturowym na opisywane zjawiska. Warto zapamiętać za autorem: droga, czy też w ogóle chodzenie, jest punktem wyjścia do poznawania siebie i świata.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały trzy publikacje: „Namibia. Przez pustynię i busz” Anny i Krzysztofa Kobusów (Travel Photo) oraz dwie o tematyce górskiej – „O życiu” Reinholda Messnera w tłumaczeniu Katarzyny Schmidt (Agora) i „Elizabeth Hawley. Strażniczka gór” Bernadette McDonald w przekładzie Andrzeja Górki (Agora).

W kategorii „album” zwyciężyła publikacja „Nasze Makoszowy”, wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, stanowiąca zapis historii dzielnicy opowiedzianej słowami samych mieszkańców i osób z nią  związanych. Nie brak tu historii osobistych i rodzinnych. Album składa się z pięciu części. Pierwsza obejmuje dzieje dzielnicy, kolejne szkolnictwo i historię parafii. Czwarta część, najobszerniejsza, nosi tytuł „Życiorysami pisane” i zawiera blisko 50 osobistych opowieści. Całość zamyka „Spacer po Makoszowach”. Z tekstami korespondują liczne fotografie, zarówno z prywatnych archiwalnych zbiorów, jak i najnowsze zdjęcia wykonane podczas warsztatów fotograficznych.

„Man zou. Chiny dla dociekliwych” Izabelli Kaluty z ilustracjami Jacka Ambrożewskiego (Dwie Siostry) zdeklasował inne publikacje w kategorii „przewodnik dla dzieci”. Książka ukazała się w serii Świat dla Dociekliwych i porywa czytelników w bardzo odkrywczą podróż do Państwa Środka. Napisana przez osobę zakochaną w Chinach, doświadczoną podróżniczkę – autorka odbyła już siedemnaście podróży do tego kraju i wciąż planuje kolejne. Na co dzień pracuje w Instytucie Książki, gdzie zajmuje się współpracą z zagranicznymi wydawcami i książkami dla dzieci. Izabella Kaluta opowiada o miejscach, zabytkach, wierzeniach, potrawach i pojęciach, o których prawie każdy słyszał, ale mało kto naprawdę zna kryjące się za nimi historie, przytacza mnóstwo ciekawostek, jej barwne opowieści pobudzają ciekawość i wyobraźnię. A wszystko w niebanalnej graficznie formie. Znakomita lektura familijna.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: „Wielka księga prawdziwych tropicieli” Adama Wajraka (Agora) i „Przewodnik Kids in Kraków” (Krakowskie Biuro Festiwalowe).

Adam Wajrak – fachowiec nie tylko od polskiej przyrody, ale też od snucia opowieści, lekkim krokiem wprowadza dzieci w świat wiedzy. Zaraża swoim entuzjazmem i chęcią przeżycia przygody. Udowadnia, że wszędzie czekają na nas przyrodnicze niespodzianki, nawet tam, gdzie się ich nie spodziewamy i udziela rad, co robić, by nie napytać sobie biedy podczas wypraw. Opisuje rozmaite zwierzęta i sposoby ich tropienia, pokazuje najmłodszym piękno przyrody (chociaż i niejeden dorosły skorzysta z lektury).

Dwujęzyczny bezpłatny przewodnik „Kids in Kraków” zaprasza smyków na nietypowy spacer po grodzie Kraka – na skrzydłach gołębi, śladami Smoka Wawelskiego czy wczuwając się w rolę naukowca. Nie zabrakło miejsc tajemniczych, czyli takich, które dzieci lubią najbardziej. Publikacja łączy wiedzę historyczną z legendami o Krakowie. Młodym czytelnikom umili czas lektura krakowskich perypetii gromadki przyjaciół ze Świerszczem Bajetanem Hopsem na czele oraz kolorowanki i zagadki.

Nagroda główna w kategorii „przewodnik mobilny” przypadła w tym roku aplikacji „13 pomysłów na Gniezno i okolice” (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie). To zbiór propozycji tematycznych spacerów lub przejażdżek z wyselekcjonowanymi informacjami, oparty na publikacji książkowej, wydanej pod tym samym tytułem trzy lata temu. Wśród propozycji: trasa „śladem innych narodów”, „kryminalne historie ziemi gnieźnieńskiej”, „trasa powstania wielkopolskiego” czy „śladem wybitnych postaci”. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu GooglePlay i AppStore.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Amistad za cykl bezpłatnych aplikacji, a wśród nich przewodniki miejskie: „Busko-Zdrój”, „Kazimierz Dolny” i „Ostrów Wielkopolski” dla aktywnych mieszkańców i turystów. Szczególnie praktyczne są mobilne przewodniki opracowane z myślą o rowerzystach: „Krzemienny szlak”, który daje możliwość bliższego poznania i przemierzenia rowerem okolic Gminy Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Sienno, Solec nad Wisłą, Rzeczniów, powiatu lipskiego i ostrowieckiego oraz „Dolnośląska kraina rowerowa”, powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Przebieg każdej z tras rowerowych można zobaczyć na mapie, aplikacja wyświetla także dystans oraz czas trwania. Dodatkowym urozmaiceniem rowerowej wycieczki są ciekawe obiekty, wyświetlane w okolicy trasy. Doceniona została również aplikacja mobilna „Bieszczady & MRB Karpaty Wschodnie” przygotowana przez Amistad na zlecenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zaopatrzona w obszerny zbiór tras oraz sieć szlaków. Przy trasach znajdują się także obiekty warte odwiedzenia oraz encyklopedia roślin i zwierząt i sferyczne panoramy. Aplikacja przygotowana jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i słowackiej.

W kategorii „książka reportażowa” nagrodę przyznano ex aequo: Tomaszowi Grzywaczewskiemu za „Granice marzeń. O państwach nieuznawanych” (Czarne) oraz Mateuszowi Janiszewkiemu za „Ortodromę” (Znak).

„Granice marzeń” to reporterska relacja z podróży po państwach  nieuznawanych, których formalnie nie znajdziemy na mapie politycznej świata, jeszcze do niedawna niemal całkowicie polskiej opinii publicznej obcych, a leżących ledwie kilkaset kilometrów od wschodniej granicy Polski. Mowa o Donbasie, Naddniestrzu, Abchazji i Osetii Południowej po Górski Karabach. Wnikliwy reportażysta przybliża wymiar codziennego życia mieszkańców postsowieckich państw, którzy padają ofiarą wielkiej mocarstwowej polityki. „Oni przede wszystkim marzą o pokoju i życiu w normalnych państwach” – mówi Tomasz Grzywaczewski. To świetnie napisany reportaż, bijący na głowę niejedną fikcję.

Zupełnie inną formę przybiera „Ortodroma”. Nie jest to klasyczny reportaż ani też książka podróżnicza, porównywany jest do erudycyjnego eseju na motywach podróży. Książka wymyka się wszelkim próbom zaszufladkowania, imponuje nie tylko treścią, ale i formą, i kunsztem literackim. Najzwięźlej mówiąc, jest zapisem podróży śladami słynnej wyprawy Shackletona – do Patagonii, a następnie przez Ocean Lodowaty na Antarktydę. Ale tak naprawdę jest w niej to, co lubimy najbardziej – to podróż bardzo osobista, w głąb własnego poznania i własnej duszy. To opowieść o drodze, granicach wytrzymałości.

Wyróżnienia w tej kategorii  otrzymały książki: „Wyhoduj sobie wolność. Reportaże z Urugwaju” Marii Hawranek i Szymona Opryszka (Czarne) – zbiór ciekawych, oderwanych od siebie krótkich reportaży, które przybliżają kulturę latynoską; „Kuba-Miami. Ucieczki i powroty” Joanny Szyndler (Wydawnictwo Poznańskie) – o ucieczkach Kubańczyków za lepszym życiem do Stanów Zjednoczonych bardzo różnymi szlakami oraz „Burka w Nepalu nazywa się sari” Edyty Stępczak (Znak) – przejmująca opowieść o nepalskich kobietach, które walczą o podstawowe prawa człowieka.

Nagrodę główną w kategorii „przewodnik kulinarny” przyznano „Słodko-kwaśnej historii, czyli wszystko, co chcieliście kupić w wietnamskich sklepach, ale baliście się zapytać” Ngô Văn Tuonga z ilustracjami Doroty Podlaskiej (Drzewo Babel). Przewodnik po najważniejszych składnikach wietnamskiego menu to tylko jedno oblicze tej książki. Drugie stanowi opowieść o ludziach z Wietnamu, którzy postanowili żyć w Polsce. Ngô Văn Tuong przyjechał do Polski na stypendium w 1983 roku. Ukończył budownictwo okrętowe na Politechnice Szczecińskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika. Ale los zaprowadził go, jak i wielu innych Wietnamczyków, na Jarmark Europa. Nasz bohater był kupcem stadionowym, ale najbardziej odnalazł się jako przewodnik po bazarze. Podczas „Podróży do Azji” oprowadzał po nieznanych zakątkach „małego Sajgonu”. Dziś legitymuje się jako dziennikarz, aktor, tłumacz przysięgły języka wietnamskiego. Działa w różnych organizacjach na rzecz imigrantów i integracji. Teraz do listy profesji może dopisać jeszcze jedną – autor. W książce znajdziemy też wypowiedzi innych Wietnamczyków mieszkających w Polsce, np. lekarki Đăng Thu Hông, malarki Loi Hông Diêp czy najdłużej występującej w Polsce drag queen – Kim Lee.

Wybornie z tekstem współgrają obrazy Doroty Podlaskiej, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, którą pasjonują „przemiany tożsamościowe dokonujące się za pomocą języka oraz wspólnego jedzenia jako czynności społecznej, tworzącej  tymczasowe wspólnoty i przełamujące bariery kulturowe”.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały dwie publikacje: „Szafran, mięta i kardamon” Samar Khanafer (Buchmann) – przewodnik po aromatycznym świecie ziół i przypraw oraz „Tradycje kulinarne Finlandii” Magdaleny Tomaszewskiej-Bolałek (Hanami).

Samar Khanafer – w połowie Polka, w połowie Libanka – prezentuje ponad sto dań z polskich składników, doprawionych ziołami takimi jak: mięta, kolendra, natka pietruszki, tymianek oraz egzotycznymi przyprawami: kuminem, kardamonem, sumakiem, anyżem, gałką muszkatołową, szafranem i cynamonem. Piękne fotografie dodatkowo nęcą kolorami, pobudzają zmysły.

Książka „Tradycje kulinarne Finlandii” udowadnia, że kuchnia fińska ma wiele do zaoferowania poszukiwaczom smaków. Odnajdziemy w niej wpływy szwedzkie, rosyjskie czy lapońskie. Cechuje ją szacunek do produktów oraz prostota dań. Magdalena Tomaszewska-Bolałek, kulturoznawczyni, prowadzi czytelnika przez historię i kulturę kulinarną skandynawskiego kraju, a opowieści przeplatane są przepisami kulinarnymi i pięknymi fotografiami – przyrodniczymi, architektonicznymi i kulinarnymi.

W tym roku powołano nową kategorię – „podróże w czasie”, która obejmuje przewodniki historyczne. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Wydawnictwo Księży Młyn za serię Sekrety Miast.

Księży Młyn, który przedstawia się jak najbardziej słusznie jako „czołowy wydawca książek regionalnych i komunikacyjnych”, stworzył liczącą już kilkadziesiąt tomów serię Sekrety Miast. Zmobilizował do niej najbardziej uprawnionych i kompetentnych autorów, którzy wydobywają z zapomnienia, a często i z głębokiego ukrycia, niezwykle fascynujące historie. Wbrew opinii, że dzieje miast nie są ciekawe, dzięki tej serii okazuje się, że tajemnic nie brakuje, zwłaszcza tam, gdzie zmieniły się granice. I dlatego z przeszłości Szczecina czy Gliwic można przywoływać wydarzenia i wspomnienia, które przez długie lata PRL były nieznane, gdyż panowała nad nimi wówczas wszechwładna i paraliżująca autorów cenzura. Przyjęta w każdej książce forma zbioru krótkich tekstów, jakby felietonów, bardzo się sprawdza, a przez niezwykle bogaty i pieczołowicie zebrany materiał ilustracyjny otrzymujemy dodatkowe treści i podteksty.

Jury przyznało Nagrodę Specjalną Muzeum Powstania Warszawskiego za książkę „Głodni zielonej Warszawy” Jodie Baltazar, we współpracy z Pauliną Jeziorek.

Okazuje się, że wędrując po stołecznych ulicach, skwerach i parkach, można się nieźle pożywić. Tereny zielone zajmują 20 proc. powierzchni Warszawy. Oczywiście, trzeba to robić z głową, nie pałaszować każdej napotkanej rośliny, roztropnie przemieszczać się, by nie zostać oskarżonym o szabrownictwo, i uważać na zanieczyszczenia. Chociaż autorka słusznie zauważa, że dzikie rośliny jadalne są o wiele bezpieczniejsze niż te pochodzące z upraw przemysłowych, gdzie faszeruje się je często pestycydami. Zasadom bezpieczeństwa został poświęcony cały rozdział. Po zapoznaniu się z nim z przyjemnością zanurzamy się w lekturze następnego, zatytułowanego „Atlas dzikich roślin jadalnych”. Znalazły się w nim 73 hasła z opisem ponad 100 gatunków roślin, a każdemu obszernemu opisowi towarzyszy barwna ilustracja.

„Głodni zielonej Warszawy” to znakomita zachęta do poznawania nieznanego dotąd oblicza miasta. I niekoniecznie w celu konsumpcji. Chociaż chyba trudno nie ulec pokusie, żeby nie zjeść prosto z drzewa słodko-kwaśnych owoców mirabelki albo skubnąć poziomkę z krzaczka napotkanego w pobliżu ogródków działkowych. A idąc za ciosem,można też zebrać orzechy dębu i zrobić z nich mąkę, z młodych liści wierzby – chipsy, a z listków brzozy –sałatkę, kwiaty bzu czarnego usmażyć w cieście, z zebranych owoców derenia przygotować nalewkę, a z owoców berberysu – dżem… Świat warszawskiej jadalnej roślinności jest naprawdę bardzo bogaty. Jodie Baltazar radzi też, jak zbierać, przechowywać, jak wykorzystywać w kuchni. Podaje gotowe receptury. Cennym uzupełnieniem są mapy dzielnic Warszawy z zaznaczonymi terenami zielonymi. Warto też zwrócić uwagę na oprawę graficzną – szyk i elegancja w najlepszym wydaniu. Mam nadzieję, że doczekamy się kolejnych książek o kolejnych smakowitych polskich miastach.

fot. Marytka Czarnocka

Nowa edycja

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji do jedenastej edycji Nagrody Magellana w konkursie „Najlepsze publikacje turystyczne”. Konkurs wystartował 5 listopada, zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2019 podczas Warszawskich Targów Książki.

Ideą konkursu jest wyróżnianie wartościowych publikacji, wyróżniających się starannością i rozbudzających pasję podróżowania. Nagrody przyznane zostaną w trzynastu kategoriach:

1. Przewodnik tekstowy
2. Przewodnik ilustrowany
3. Przewodnik dla aktywnych
4.  Przewodnik kieszonkowy
5. Atlas turystyczny
6. Mapa i plan turystyczny
7. Książka podróżnicza
8. Album
9. Przewodnik dla dzieci
10. Przewodnik mobilny
11. Książka reportażowa
12. Przewodnik kulinarny
13. Wydarzenie roku

Do Nagrody Magellana 2019 można zgłaszać publikacje wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku.
Warunki prawidłowego zgłoszenia do konkursu:
a) dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
b) dostarczenie 3 egzemplarzy zgłaszanej publikacji,
c) uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł netto (184,50 zł brutto) za każdy zgłoszony tytuł.  W przypadku zgłoszenia przez Wydawnictwo więcej niż pięciu tytułów, za każde kolejne zgłoszenie opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + 23% VAT (110,7 zł brutto).

formularz_zgloszeniowy 2019

regulamin konkursu najl przewodniki 2019